Ze života sboru

Laická práce ve sboru - 2

(dokončení z minulého čísla)

Jak se jako laik mohu zapojit do práce v našem sboru?

Prvním krokem k zapojení by měla být důkladná rozvaha toho, kolik času mohu práci pro sbor a evangelium věnovat. Málokdy přináší větší efekt jednorázové napnutí sil. Téměř ve všech oblastech sborové práce jde o dlouhodobé nasazení. Mohu si pro danou službu udělat čas každý den, každý týden, čtnáctidenně nebo jen jednou do měsíce? Při odpovědi na tuto otázku bychom se měli vyhnout dvěma úskalím.

Číst dál: Laická práce ve sboru - 2

Ofěry

„V tom kostele po nás pořád chtějí peníze!“ V takto „láteřivém“ duchu rozmlouvaly mezi sebou dvě ženy stojící ve frontě k pokladně jednoho supermarketu.

Peníze. Citlivé téma. (Za chvíli budu u pokladny platit :-)). Majetek. Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Nenechte se ovládnout láskou k penězům...

A vy se nenechejte zviklat představou, že vím, jak ten rozhovor dopadl. Nevím. Fronta nebyla tak dlouhá...

Od té doby se mi ale pár myšlenek honí hlavou. 

Sbírky (ofěry) se v kostele provádějí plánovaně a cíleně. Na výměnu oken, na potřeby sboru, na diakonii, misii, na charitativní a sociální činnost, na kazatele sboru, na sborové pracovníky, na bohoslovce a vikáře, na církevní tisk a publikační činnost, na solidaritu sborů, na Jeronymovu jednotu, Evangelikální alianci a Hlavní dar lásky.

Číst dál: Ofěry

Laická práce ve sboru - 1

Zařazujeme opět jeden článek Romana Mazura, který působí jako kazatel v Praze-Libni.

V souvislosti s přípravou na úplné samofinancování církví se v poslední době často mluví, o tom, jak je potřeba zvýšit finanční obětavost členů našich sborů. Jsou ovšem i jiné hodnoty, ne tak přesně změřitelné, které jsou pro chod sboru ze strany členů církve ještě důležitější. Hodnoty jako čas, energie, chuť být ve svém společenství nějakým způsobem aktivní.

Číst dál: Laická práce ve sboru - 1

ČCE slaví 90 let

V říjnu 1918 vznikla Československá republika. A v prosinci 1918 vznikla Českobratrská církev evangelická. To byly pro tehdejší české evangelíky dvě velice významné události. Po dlouhé době více či méně obtížného života nekatolíků v habsburské monarchii tady byl nový svobodný stát, který přinesl nové možnosti. Konečně mohlo dojít ke spojení obou evangelických církví – Augsburské a Helvétské konfese – v církev jednu, která chtěla navazovat na dědictví české, ale také světové reformace.

Číst dál: ČCE slaví 90 let

Jak jsme si nadělili vysvědčení

Jako členům evangelických sborů, jejich starším a duchovním nám zaleží na tom, jak se jim daří. Přejeme si, aby naše sbory byly prostorem pro inspirující setkávání a sdílení živé víry, naděje a lásky. Nechceme, aby byly jen pomalu pustnoucími skanzeny dávno vyšumělých duchovních vzepnutí.

Číst dál: Jak jsme si nadělili vysvědčení

Čeladná očima nejstaršího táborníka

 Na chatě v Tyře jsem už strávila asi 5 táborů. Letos byla změna, jelo se do Čeladné. Odjíždělo se 11.8.2008 v 9 hodin, a to od Evangelického kostela Na Rozvoji. Už když jsme čekali na příjezd autobusu, který nás měl odvézt k horskému hotelu Čeladenka, jsem zahlédla několik známých dětských tváří.

Číst dál: Čeladná očima nejstaršího táborníka

Co dělá mládež?

Léto je nabito zajímavými akcemi a tak se ani mládež nenudí.

První dilema jsme řešili kvůli datu 6. 6.  Na jedné straně  byla možnost zase jednou zažít atmosféru velkého open-air festivalu, tentokrát v Trnavě na Slovensku (Festival Lumen). Na druhé straně se nedaleko konala již tradiční akce OKO (O Kristu otevřeně), kterou pořádá sbor SCEAV v Albrechticích u Českého Těšína. Obě akce měly trvat celý víkend. Na Slovenskou akci zamířilo nakonec pět mládežníků a užili si například koncert známé skupiny Delirous? z Velké Británie. Ostatní mládežníci se vydali na evangelizační projekt OKO, kde si mj. mohli vychutnat také koncert místní skupiny Citadela a Romana Lasoty, který je známý z třetí řady televizní soutěže Česko hledá Superstar.

Číst dál: Co dělá mládež?

Plníme Boží vůli?

„A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ Mt 7, 24-27

Číst dál: Plníme Boží vůli?

Kde nás bota tlačí

Nejsem nezaujatá pozorovatelka, ale účastnice mnohých ak­cí - členka pěveckého sboru, takže mohu konstatovat, že v na­šem církevním sboru opravdu není vše v pořádku, i když si to možná někteří nechtějí připustit, někteří (ne­za­svě­cení) o tom nevědí a jiní - nechtějí vědět.

Ne­ní však dobré před problémy zavírat oči nebo se tvářit, že prostě nejsou. Samotné problémy nezmizí a pokud se ne­řeší, prohlubují se. Toto konstatování se netýká otázky od­chodu bratra faráře Kalety, protože neznám pozadí této kau­zy (jak se dnes s oblibou říká). Všechno však souvisí se vším, takže úvodní věta tohoto odstavce platí i v tomto případě.

Číst dál: Kde nás bota tlačí

Komentář ke komentáři „Chování na bohoslužbách“

Přáním každého autora zveřejněného článku je vzbudit ve čtenáři reakci. Nejde pouze o samotné „přečtení“, ale alespoň zvážení podané informace, lépe její přijetí, její zvnitřnění či dokonce konkrétní počin související s jeho obsahem. Musím přiznat, že se s takovou reakcí u mne setkal v posledním vydání Nedělních listů článek „Chování na bohoslužbách“. A výsledkem je tento komentář.

Číst dál: Komentář ke komentáři „Chování na bohoslužbách“

Další informace