Jak jsme si nadělili vysvědčení

Jako členům evangelických sborů, jejich starším a duchovním nám zaleží na tom, jak se jim daří. Přejeme si, aby naše sbory byly prostorem pro inspirující setkávání a sdílení živé víry, naděje a lásky. Nechceme, aby byly jen pomalu pustnoucími skanzeny dávno vyšumělých duchovních vzepnutí.

Dva extrémy

Při pohledu na činnost a službu našich společenství je zapotřebí vyhnout se dvěma nezdravým extrémům. Nejprve dojmu, že se dá vše beze zbytku přesně popsat, analyzovat a vyhodnotit. A na základě tohoto omylu pak úzkostlivě sledovat týden po týdnu veškerou aktivitu sboru a vyvozovat z takového sledování dalekosáhlé závěry. Např. zoufat nad tím, že poslední neděli se nás sešlo 32, zatímco o týden dřív 36. Nebo naopak příliš přeceňovat dílčí úspěchy. Že se podařilo uspořádat koncert, který byl hojně navštívený i nečleny církve.

Na opačném pólu stojí extrém stejně nebezpečný. Domnívat se, že práce a služba sboru jdou jen samospádem a vlastní cestou. Že jde totiž o činnosti na ryze duchovním základě, které jsou běžným lidským pohledem naprosto nezměřitelné a nezhodnotitelné. Práce faráře a staršovstva a vůbec všechna aktivita sboru pak nemůže podléhat žádnému lidskému soudu, a tím ani hodnocení a plánování.

Mít názor

S tímto vědomím jsme v staršovstvu hledali způsob jak přiměřeným způsobem hodnotit život a stav našeho sboru. Je to přece právě staršovstvo, které nese za chod sboru rozhodující zodpovědnost. Každý presbyter by proto měl mít názor na silné i slabé stránky sborových aktivit.

Co se týče frekvence takových zastavení se, zdálo se nám být přiměřené hodnotit jednou do roka. Nejlépe v souvislosti s přípravou zprávy staršovstva (nikoli faráře, jak je někde zvykem!) pro výroční shromáždění, která nese název "...o životě a stavu sboru". Lednová a únorová schůze presbyterů se nám tak staly dobrou příležitostí k diskusi a hledání společného stanoviska.

S vyznamenáním či s hrozbou propadnutí?

Nejprve jsme si po diskusi a letmém prozkoumání praxe v jiných sborech a církvích stanovili devět aspektů života křesťanského sboru, které považujeme za klíčové. Sbor jako živý organismus přece jistě nejde popsat jen pod jedním zorným úhlem. Následně dostal každý presbyter za úkol oznámkovat tyto oblasti podle toho, jak vnímal sborový život v uplynulém roce. Užili jsme při tom obvyklou školní stupnici 1-5, včetně možnosti udělovat známky s mínusem. Na následující schůzi jsme svá hodnocení porovnali a prodiskutovali. Na tomto základě toho jsme pak určili silné a slabé stránky našeho sboru a priority práce pro další období.

Devět klíčů

Zde jsou oblasti, které jsme známkovali. Popsali jsme si je tak, jak by měly vypadat optimálně, a známky jsme si dali podle toho, jak se tomu praxe našeho sboru blíží či neblíží:

I. Bohoslužby jsou inspirující: Kázání přinášejí živá evangelijní oslovení pro současnost. Svátosti jsou řádně vysluhovány. K hudbě, zpěvu a modlitbám se účastníci ochotně a se zájmem připojují. Všechny generace zde nacházejí své místo.

II. Na vztazích ve sboru je znát křesťanská láska: Lidé ve sboru se navzájem znají. Mají se v případě potřeby komu svěřit. Mají dostatek možností pro vzájemné rozhovory, vzájemná setkání či návštěvy. Vyjadřují si navzájem úctu, porozumění, podporu. Modlí se za sebe. Neexistují nedořešené vztahové problémy, které by negativně působily na atmosféru společenství.

III. Vedení a organizace sborové práce a služby je na vysoké úrovni: Kompetence i zodpovědnost za jednotlivé úseky jsou jasně stanoveny. Se sborovými prostředky a majetkem se řádně a průhledně hospodaří. Komunikují spolu i zastánci různých pozic a názorů. Vznikající konflikty jsou průběžně řešeny. Dokážeme přijmout pochvalu i kritiku.

IV. Členové sboru projevují živou zbožnost: Čtou si Bibli. Modlí se. Hledají a nacházejí způsoby, jak věci víry vnášet do života svých rodin. Uvědomují si, že jako členové sboru jsme si navzájem zodpovědni. Finančně přispívají na práci sboru.

V. Členové sboru se podle svých schopností a možností zapojují do sborové práce a služby: Ve sboru vládne přesvědčení, že každý člen má ve sboru svou nezastupitelnou úlohu. Členové jsou vedeni a povzbuzováni, aby si našli místo pro pravidelnou službu. Dobrovolnická práce je průběžně vedena i oceňována. Kde je to potřeba, jsou sboroví dobrovolníci ke své práci školeni, v naší církvi i jinde.

VI. Členové sboru využívají možnosti setkávání v menších skupinkách, nejčastěji podle generačního rozložení: Každá významnější „podskupina“ sboru (generační či zájmová, např. děti, mládež, střední generace, senioři...) má možnost pravidelně se setkávat. Členové sboru tam nacházejí vhodné prostředí pro vzájemné sdílení svých radostí i starostí.

VII. Sbor je místem misijního vyzařování a misijních aktivit: Křesťanský životní styl našich členů i našeho společenství je lákavou alternativou pro ty, kdo se s ním setkají. Vůči nově příchozím jsme všímaví a otevření. Připravujeme programy a aktivity s výrazným misijním prvkem. Takto získáváme nové členy.

VIII. Náš sbor je v církvi i ekumenicky otevřený: Členové sboru jsou informováni o blízkých sborech naší církve i o nejbližších jiných křesťanských společenstvích. Podle možností se účastníme jinosborových, seniorátních i ekumenických aktivit. Modlíme se za jiné křesťany. V případě potřeby jim prakticky pomáháme.

IX. Náš sbor připravuje řadu aktivit a lidé se jich rádi zúčastňují: Tento faktor jsme jako jediný nehodnotili známkou, nýbrž výčtem na základě statistického porovnání s loňskem.

Chce to přidat, studente...

Laskavého čtenáře možná bude zajímat, jaké jsme si jako sbor nadělili vysvědčení. Zde je:

(...)

U posledního, IX. bodu jsme konstatovali např. mírný úbytek účastníků bohoslužeb i salárníků nebo to, že se (znovu)rozběhly nové aktivity jako setkání dětského klubu, mládeže, posezení u kávy a čaje po bohoslužbách...

Po letošní premiérové zkušenosti jsme se jako presbyteři dohodli, že za rok se k stanovenému způsobu hodnocení opět vrátíme s pohledem na další uplynulý rok. V dlouhodobějším horizontu snad může podobný způsob hodnocení nabýt ještě většího významu.

A jaké vysvědčení by obdržel váš sbor?

Další informace