Alianční modlitební týden 2016

Radost, kterou nám nikdo nevezme

Alianční týden modliteb 2016, v termínu 4. – 10. ledna, probíhal ve znamení radosti, kterou nám zanechal Pán Ježíš a kterou nám nemůže nikdo vzít. Podkladem biblických zamyšlení byla jednotlivá blahoslavenství z 5. kapitoly Matoušova evangelia, kterými Ježíš boří mýty o tom, co je šťastný život.

Pláčeme především sami nad sebou, jsme tiší, hladovíme a žízníme po spravedlnosti, jsme milosrdní, čistého srdce a působíme pokoj? Pak budeme potěšeni, dostaneme zemi za dědictví, budeme nasyceni, dojdeme milosrdenství, uzříme Boha a jsme nazváni syny Božími. Postupně jsme se setkávali v 17.30 hodin ve sborech Na Rozvoji, ulici Slovenské, Frýdecké, na Mojském, na Nivách a na ulici Božkově. Kromě kazatelů MSČEA (J.Pokorný, J.Andrýsek, M.Blažek, B.Wojnar, J.Sliź) nám ve středu v CB posloužil tajemník ČEA bratr Jiří Unger. Výtěžek sbírek Aliančního týdne modliteb bude věnován na pomoc přesídlených syrských uprchlíků, což dlouhodobě koordinuje nadace Gen 21, jejímž hlavním účelem je dostat do bezpečí do ČR 153 křesťanů (rodin, vdov s dětmi a jednotlivců). Dary je možno zasílat s var. symbolem 2116, na účet ČEA u ČS a.s. – č.ú.13808359/0800 .

A za co jsme se modlili?

·        za ty, kteří pláčou, protože ztratili své blízké

·        za nemocné a trpící

·        za to, abychom byli požehnáním pro své komunity

·        za církevní projekty v našem městě

·        za děti a mládež v církvi, aby ve svých rodinách nacházely živou víru

·        za pravou bohoslužbu těch, kteří pracují s dorostem, mládeži a křesťanské organizace zaměřené na děti

·        za to, aby u nás přestala vládnout korupce a zločin na všech úrovních počínaje politiky a úředníky konče

·        za probuzení mezi mladými lidmi, jejich evangelizační projekty

·        za práci křesťanů na školách

·        za duchovní obnovu a probuzení v církvi i mimo ní

Zejména vroucně zněly modlitby za mladé lidi, kterých mezi námi bylo jako šafránu.

Další informace