O církevní mateřské školce Loďka

CMŠ Loďka začala fungovat 1.9.2014. V současné době je kapacita školky naplněna, navštěvuje ji 20 dětí. Provozní doba je od 6:30-16:00 h.

Spolupracujeme s Jídelnou MŠ Hrabina, odkud je dovážena strava, s občanským sdružením Campanella, kam děti docházejí do Montessori školky. Nejčastěji však komunikujeme s naším sborem, na staršovstvo pravidelně zasíláme informace o tom, co se ve školce děje. Dvakrát se konala besídka pro rodiče – děti předvedly, co se ve školce naučily, dvakrát jsme navštívili divadelní představení scény Bajka Těšínského divadla.

Už svým názvem a samozřejmě tím, že je zřízena naším sborem, se školka vymezuje a jasně říká, jaké je její zaměření. Rodiče, kteří přišli k řádnému zápisu, s tím počítali. Ty, kteří přivedli své děti později, ty jsme na zaměření naší školky upozornili. Duchovní výchova je obsažena především v krátkém biblickém slovíčku před dopolední svačinou a v modlitbě – poděkování; děti se učí děkovat Bohu nejen za jídlo, ale také za rodiče, za kamarády, za každý den.

CMŠ má vypracován školní vzdělávací program  (ŠVP), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (RVP). RVP je dokument, který vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ten určuje, jak má vypadat vzdělávací program, co má obsahovat, jaké metody mají učitelé používat a k jakým cílům mají dojít ve vzdělání dětí. Konkrétní formu si pak může každá školka zvolit sama. V ŠVP naší školky je popis školky, kdy vznikla, popis budovy a okolí, jak vypadají a jak jsou vybaveny prostory, jak je zajištěno jídlo, denní režim, personální a finanční zajištění, spolupráce s rodiči a spolupráce s jinými organizacemi.

Témata, o kterých si s dětmi povídáme: úcta k druhým, omluva, odpuštění, poděkování, vděčnost, život x smrt x život věčný, rodina a její důležitost – jak funguje, křesťanský význam adventu, Vánoc, půstu a Velikonoc, dobro a zlo; vztah k sobě, k ostatním, prevence, varování před škodlivými věcmi, opatrnost před cizími lidmi, bezpečnost, vztah k přírodě.

Zaměstnanci: 2 učitelky na plný úvazek, tj. 31 h týdně přímé vyučovací povinnosti. Školnice má 7hodinový pracovní den – 2,5 h ve výdejně, 4,5 h úklidu.

Jsem ráda, že všichni zaměstnanci jsou znovuzrození lidé, kteří i svým osobním příkladem ukazují dětem na Pána Boha.

Pro náš sbor je školka jistě určitou zátěží – ať omezením využití prostor, ať už péčí, kterou je třeba tomuto dlouhodobému projektu věnovat.

Ale prostory přístavby jsou každý den smysluplně využity, každý den se může 20 dětí něco dozvědět o Pánu Bohu, každý den sem přicházejí lidé, kteří děti přivádějí a přicházejí i další, kteří se na školku ptají. O našem sboru se mluví víc a tohle místo se dostává do povědomí lidí a jsem vděčná, že k tomu školka může přispívat. Náš sbor pořádá mnoho akcí a setkávání, angažuje se v různých projektech a do této nabídky přibyla i školka. Školka je běh na dlouhou trať a výsledky nejspíš tak rychle neuvidíme. Pán Bůh však tomuto dílu žehná a semínko, které zasejeme do srdcí dětí, tam už zůstane, je jen na Boží vůli, zda přinese užitek nebo ne.

Děkuji všem za podporu – slovem povzbuzení, prací nebo penězi a prosím, abyste se stále modlili a vyprošovali pro všechny zaměstnance školky moudrost a sílu pro práci s dětmi.

Další informace