Láskyplné vztahy ve sboru III

7. Žijte se všemi v pokoji:

1.Tes. 5,12-25: Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás.

Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte.

1Te 5,18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. Bratří, modlete se i vy za nás!

Řím. 12,18 : Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.

Pokud to záleží na nás. To je určitá podmínka, protože nic neuděláme s tím, když nás někdo vyloženě nebude mít rád nebo někomu jsme nesympatičtí, ale pokud to záleží na nás, z naší strany ať není, ani jedna překážka ve vztahu nebo v projevech zájmu o člověka, bez rozdílu a různých předsudků.

Sbor tvoří lidé a do jaké míry dovolí Kristu, aby změnil nebo měnil jejich srdce, jejich myšlení, jejich charaktery, jejich slova i jejich činy, do takové míry budou láskyplné vztahy ve sboru a sbor bude plnit funkci zde na zemi, ke které nás povolal Kristus.

Mat. 5,14-16: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Další informace