Láskyplné vztahy ve sboru II

4. Napomínejte:

Kolos. 3,16: Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Napomenutí a učení patří do další skupiny láskyplných vztahů ve sboru. Naše služba je vyučování, kázání i napomínání. Mnohokrát se vyskytne situace, kdy musíme říct rozhodné slovo napomenutí. Ne proto, abychom někoho srazili k zemi nebo úplně před druhými znemožnili, ale proto, abychom pomohli. Vždy musíme citlivě a s láskou, pamatujíc na to, že jsme na stejné lodi a jsme stejní hříšníci.

Židům 10,25: Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.

Slovo napomenutí se musí dít podle určitého řádu.

Mat. 18,15-17: Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.

5. A buďte vděčni:

vděčnost je dalším stavebním materiálem láskyplných vztahů. Bez vděčnosti našemu Pánu to prostě nefunguje. Kolos. 3,15: A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Židům 12,28: Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. S vděčností projevujeme i úctu tomu, komu jsme vděčni. Určitě každý z nás najde spoustu důvodů, proč být a za co být vděčný našemu Pánu. S vděčností si uvědomujeme závislost na Kristu, že to co dostáváme není v žádném případě samozřejmostí.

6. Važte si společenství:

Galat. 6,9-10: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet

 

v ustanovený čas A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

 

Činit dobře, znamená být skutečně nablízku s pomocí nebo radou. Mít na mysli jenom dobro pro toho druhého, asi věta: „Já ti to spočítám“ nebo „Já se ti pomstím“, není na místě a neměla by ani být ve slovníku křesťana!!!

 

Každý z nás určitě má příležitost někomu pomoci. Udělat pro toho druhého nějaké dobro.

 

 

Další informace