Láskyplné vztahy ve sboru I

Žijeme ve společenství sboru, kde jsou lidé různého charakteru, různého temperamentu, různých představ, různých obdarování ke službě, lidé s odlišným vztahem ke Kristu. Tito lidé nám byli svěřeni, abychom se o ně duchovně starali.

Od čeho se odvíjejí láskyplné vztahy ve sboru?

1. Jako první a nejdůležitější je postoj k Ježíši Kristu!

Kým je pro mě osobně Ježíš Kristus? Ne, kým by měl být, nebo, že jsem slyšel, kým je pro druhé, ale čím je pro mě osobně? Jaký je můj vztah ke Kristu? Není ničím novým, že lidé mohou 80 let chodit do kostela, poslouchat Boží slovo a Kristus pro ně je pouze dobrým člověkem, někým, kdo snad uměl dobře mluvit nebo hlásal dobro mezi lidmi. To je ale velice málo. Co učíme, co zvěstujeme, tím vlastně vychováváme další generace, které budou dál nést odpovědnost po nás. Co jim předáme, to oni zase předají dál jiným. Společně s učedníky můžeme vyznat:

Jan 6,67-69: Ježíš řekl Dvanácti: “I vy chcete odejít?” Šimon Petr mu odpověděl: “Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.” Uvěřili jsme a poznali v životě, že On je Svatý Boží. Máme nový počátek ve svém životě.

2. Kor. 5,17-18: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Kristus působí všechno nové v mém životě. Od tohoto vztahu se odvíjí láskyplný vztah k ostatním lidem ve sboru. V zrcadle Božího slova vidíme, jak jsme mnoho dlužni lidem. Řím 13,8: Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.

 

2. Dávejte přednost jeden druhému: Řím. 12, 10

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Pokud se jedná o láskyplné vztahy, pak všude bude figurovat láska. Mám za to, že dávat přednost jeden druhému tvoří láskyplné vztahy. Není to žádná konkurence, ani nějaká dravost. Musíme si uvědomit, že sloužíme stejnému Pánu a náš pohled je zaměřen stejným směrem. Kristus si vážil každého člověka. Vážíme si každého člověka, který je v našem sboru? Řím 14,1: Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.

Řím. 15,7: Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.

Žid. 13,2: s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. číme se vážit si každého člověka, který má různá obdarování, různé radosti i různé starosti.

 

3. Mějte zájem jeden o druhého: Židům 10, 24:

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Mít zájem jeden o druhého a povzbuzovat se k lásce a dobrým skutkům je další dílem láskyplných vztahů ve sboru. Ti, kteří přicházejí do sboru, si zapamatují právě to, jak se o ně zajímáme a zda si jich někdo všimne. Všimnout si, říct pěkné slovo, zeptat se, to jsou věci, které vůbec nejsou samozřejmostí a ještě mnoho se musíme učit. Kristus měl zájem o každého člověka. Nedělal rozdíly. Jakub 2,2-4: Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: “Posaď se na tomto čestném místě,” kdežto chudému řeknete: “Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem.”

Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Pokud zanedbáme tuto příležitost, může to mít dalekosáhlé následky.

Jiří Kaleta, farář sboru SCEAV v Písku

Další informace