Jubileum Ježíšova chrámu Na Vyšní bráně a náš sbor Na Rozvoji

Jubileum Ježíšova chrámu je opravdu zvláštní příležitostí, kterou již dva roky promýšlíme a prožíváme. Přípravná komise, složena ze zástupců církví a sborů v Českém Těšíně a z Vyšní brány, se schází pravidelně, promýšlí, plánuje a realizuje mnohé programy, které jsou spojené s tímto výročím. Mnoho práce již bylo vykonáno.

Náš sbor se zapojuje do všech akcí. Uvědomujeme si, že jubileum má trojí poslání. Především vzdávat Pánu Bohu díky a chvály za zvláštní milost a požehnání, které udílel v hojnosti našim předkům. Chceme děkovat za statečné předky, kteří Krista a jeho evangelium milovali nade vše a zůstali mu věrní ve velmi těžkých podmínkách i za cenu mnohého utrpení. Druhým posláním jubilea je zmobilizovat současnou generaci evangelíků, aby si uvědomila, jaký duchovní poklad jí byl svěřen a využila ho maximálně pro sebe, pro své rodiny i pro obohacení dnešní společnosti. Třetím posláním jubilea je uvědomění si veliké zodpovědnosti za budoucí generace evangelíků i křesťanů v našem kraji.

Program oslav 300. výročí Ježíšova kostela v Těšíně

Inaugurační koncert Moravského komorního sboru u příležitosti výstavy 300 let altranstatské konvence

Pátek 15.5.2009, 18.00 Ježíšův kostel v Těšíně

18,00 : Koncert Moravského komorního sboru (Ostrava), Mátlova akademického sboru a Czech Virtuosi (Brno), dirigent: Lubomír Mátl

Vědecké symposium „300 let tolerance v Těšínském Slezsku“

Čtvrtek 21.5.2009 11,00 – 17,00: přednášky, referáty – filiálka Uniwersytet Śląski v Těšíně (PL)

Pátek 22.5.2009 9,30 – 17,00: přednášky, referáty – filiálka Uniwersytet Śląski v Těšíně (PL)

Historický a hudební den Sobota 23.5.2009

9,00 – 11,00: Historické představení a pochod Těšínem od Wzgórza Zamkowego na Plac Kościelny

11,00: Děkovné bohoslužby pro děti a mládež v Ježíšově kostele

11,00 – 17,00: Autobusový zájezd – církevní památky v Těšínském Slezsku

18,00: Symfonický koncert Janáčkovy filharmonie v Ježíšově kostele

Slavnostní bohoslužby Neděle 24.5.2009

10,00: Jubilejní bohoslužby v Ježíšově kostele a na náměstí před kostelem

12,00 – 19,00: Den Ježíšova kostela – doprovodné akce (koncerty, evangelizace, výstavy, program pro děti a mládež)

„Ježíšův kostel a světová misie.“ Neděle 20.září 2009

Významnou akcí v našem kostele Na Rozvoji, bude celodenní program v neděli 20. září na téma „Ježíšův kostel a světová misie.“ Vzácným hostem bude bývalý biskup Jednoty bratrské pastor ThMgr. Ing. Jaroslav Pleva. Dopoledne poslouží zvěstí Božího slova a odpoledne přednáškou o místech, kam zanesli evangelium Moravští bratři. Uvidíme rovněž dokumentární snímky z těchto významných míst.

Na chrámovém nádvoří bude během celého dne zajištěno rovněž pohoštění.

Každý, kdo pojede autem na slavnostní bohoslužby Na Vyšní bránu, má mít za čelním oknem auta bílý list papíru, aby ho policie mohla usměrnit na nejbližší parkoviště.

Těšíme se na všechna setkání a vyprošujeme v modlitbách Boží milost a požehnání.

Jelikož mnozí hosté zavítají i do našeho sboru, je na nás, abychom se i my všestranně na tato setkání připravili.

Jsme vděční všem, kdo pomáhají při udržování pořádku v kostele i jeho okolí, aby hosté, kteří přijíždějí k nám, měli radost z našeho společenství i z příjemného prostředí.

Chci zde poděkovat pěveckému sboru, který nacvičuje mnohé písně na slavnostní chvíle služeb Božích u nás i na Vyšní bráně. Zvláštní poděkování zasluhuje bratr Erich Klapsia, který připravuje všechen potřebný notový materiál a velmi aktivně se podílí na nacvičování písní.

O předávání duchovních hodnot dětem ve sborovém společenství pečují velmi svědomitě sestry, které vyučují děti v nedělních besídkách a katechetky ve školách. Za tuto práci jim jistě děkují všichni rodiče a stejně tak i my, kteří neseme zodpovědnost za duchovní vedení sboru.

S vděčností myslím i na práci staršovstva, které pečuje o duchovní i hmotné dědictví, které nám bylo svěřeno. Veliké břemeno odpovědnosti i práce vzali na sebe bratří při budování přístavby: Jan Kidoň – vypracování projektu  a stavební dozor, Zdeněk Kuboň - řízení výstavby a Adolf Lipowski – dlažby a obklady. Bylo vykonáno mnoho práce při odvodnění budov pod vedením bratra Vl. Sivého. Velmi kvalitně byla provedena oprava většiny vitrážních oken v kostele. Byla provedena rovněž generální oprava služebního bytu na faře. Velmi obětavě pracovaly presbyterky i jiné členky sboru při čištění kostela, opraveného bytu a také při podzimním úklidu kolem kostela a fary. Chci zde vyjmenovat ty nejaktivnější, kterým patří vřelé poděkování: Danuše Geryková, Rut Vavrouchová, Helena Cieslarová, Vlasta Maroszová, a také bratr Pavel Uhlář.

Zdrojem inspirace a velikým přínosem pro život sboru je sestra kurátorka, Danuše Geryková. Stojí v čele staršovstva a sboru v nelehkém období a musela čelit mnoha problémům. Mobilizuje členy sboru k modlitbám za náš sbor a sama jde příkladem. Zorganizovala dva vzdělávací výjezdní pobyty staršovstva. Organizuje opravy oken v kostele, generální opravu bytů na faře i úpravu a úklid okolí kostela. Věnovala nemalé finanční prostředky na opravu farního bytu a věnuje sboru mnoho času a sil. Staršovstvo odvádí velikou práci v období, které není pro sbor snadné: začínající ekonomická krize, období hledání nového faráře, nutnost dalších oprav na faře. Věrnost, obětavost a někdy málo viditelná služba presbyterů představuje pro sbor oporu, stabilitu a perspektivu v nejisté době.

Veliký význam má i křesťanská služba starším a nemocným členům sboru. Sestrám, které ji vykonávají, vřele děkujeme. Zvláštní poděkování patří sestře Šimandlové, která tuto práci obětavě vykonává i ve svém vysokém věku.

Žijeme ve zvláštní době Boží milosti. Máme svobodu, vhodné prostory, technické vymoženosti i velmi pěkné prostředí. Je nyní na nás, abychom všechny tyto dary využívali k duchovnímu vzdělávání ve sboru i v rodinách, k bohabojnému a užitečnému životu a k šíření evangelia Kristova v našem kraji, a prostřednictvím misionářů i ve světě.

Chtěl bych povzbudit všechny členy sboru k využití všech jubilejních shromáždění a akcí, jakož i k pokornému a věrnému následování Ježíše Krista, a to slovy apoštola Pavla: „A tak, moji milovaní bratří, sestry, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“ 1.Kor. 15,58.

Další informace