Kde nás bota tlačí

Nejsem nezaujatá pozorovatelka, ale účastnice mnohých ak­cí - členka pěveckého sboru, takže mohu konstatovat, že v na­šem církevním sboru opravdu není vše v pořádku, i když si to možná někteří nechtějí připustit, někteří (ne­za­svě­cení) o tom nevědí a jiní - nechtějí vědět.

Ne­ní však dobré před problémy zavírat oči nebo se tvářit, že prostě nejsou. Samotné problémy nezmizí a pokud se ne­řeší, prohlubují se. Toto konstatování se netýká otázky od­chodu bratra faráře Kalety, protože neznám pozadí této kau­zy (jak se dnes s oblibou říká). Všechno však souvisí se vším, takže úvodní věta tohoto odstavce platí i v tomto případě.

To, o čem alespoň něco málo vím, je organizování různých ak­cí v našem kostele. Jádro problému spatřuji v organizaci, pro­pagaci a malé informovanosti nejen zainteresovaných, na­tož pak ostatních účastníků, případně zájemců o tyto akce. Domnívám se, že v této oblasti máme značné rezervy.

Nej­čerstvějším příkladem budiž organizace Seniorátního dne konaného v sobotu 21. června t. r. Členové pěveckého sbo­ru se na zkoušce 16. 6. jen tak mimochodem dozvěděli, že by asi měli vystupovat. Nic nebylo předem dohodnuto, di­rigenti na zkoušce nebyli (vyjma p. Klapśu), nikdo ani z čle­nů staršovstva pořádně nic nevěděl. Označila jsem ten­to stav za "organizovaný chaos", ale jeden bratr mě opra­vil, že pouze "chaos". Nedivme se potom, že některé ak­ce jsou málo navštěvované, když se o nich de facto nikdo v pa­třičném předstihu nedoví. Propagace a informovanost ne­ní opravdu naší silnou stránkou.

Při této příležitosti si vzpomínám na 400. výročí narození teo­loga, básníka Paula Gerhardta. U nás Na Rozvoji se ko­na­la konference s obědem pro její účastníky a odpoledne byl program v kostele Na Nivách. Také náš pěvecký sbor tam vystupoval. Kromě účinkujících, mezi nimiž byl také vy­ni­kající soubor ze Zlína, herci Těšínského divadla a dal­ší, bylo ostatních návštěvníků velice málo a byla to velká ško­da. Takže účinkující sami sobě zazpívali, herci moc hez­ky přednášeli úryvky z Bible, bylo to moc pěkné - škoda, že o této akci zase nikdo nevěděl. Chce se mi věřit, že by se snad našli i zájemci, pokud by se o této akci včas něco dozvěděli.

Závěrem lze tedy shrnout, že při přípravě jakékoli akce je třeba mít na paměti přesný plán, ve kterém jsou jasně určeny kompetence a zod­pověd­nost jednotlivých aktérů, kteří se podílejí na jejím zajiš­tě­ní. K to­mu patří taktéž časový har­mo­no­gram, ze kterého vy­plý­vá po­sloup­nost jednotlivých kro­ků. A nakonec by se nemělo za­­po­me­nout na to, o čem tu pí­šu, tj. Pro­pa­gaci každé akce v pa­třičném před­stihu (tj. během ohlášek, v Ne­dělních listech, na vý­věs­kách, případně formou le­tá­ků i na plakátovacích plochách ve měs­tě, na internetových strán­­kách apod.).

Další informace