Konfirmační cvičení

Skončilo léto - čas prázdnin, neobvyklých zážitků a dobrodružství. Od září si děti opět zvykají na pravidelnost školní docházky, domácích úkolů, ale i dalších aktivit a kroužků. Mezi spoustou různých atraktivních nabídek se možná trochu ztrácí jedna na první pohled ne tak nápadná, přesto však pro život velmi užitečná, totiž příprava ke konfirmaci.

Konfirmace je poněkud tajuplné slovo. Ti, kdo jí prošli, znalecky pokyvují hlavami: „Ano, ano, to je důležitý životní mezník, vstup do velké církve, zapojení se do společenství křesťanů.“ Ti, kdo jí neprošli, se dohadují, jaké tajuplné kejkle se tam asi provozují a jaké neveřejné informace se tam prozrazují. Někteří na konfirmaci vzpomínají s láskou a vděčností jako na počátek svého aktivního duchovního života, bohužel jsou však i tací, kteří ještě po desetiletích berou konfirmaci jako zážitek nepříjemný, jako velké rozčarování a jako důvod svého rozchodu s církví. No, a samozřejmě je kolem nás také spousta lidí, kterým slovo konfirmace neříká vůbec nic.

Co vlastně konfirmace je?

Slovo konfirmace pochází z latinského „confirmare“, tedy potvrdit nebo potvrzovat. Kromě církevního jazyka ho používají u nás snad jen právníci a diplomaté ve významu potvrzení smlouvy. V církvi se vžilo ve významu potvrzení nebo obnovení křestního slibu. Konfirmace tedy navazuje na křest malého dítěte, má to být příležitost k tomu, aby se mladý člověk (ve chvíli, kdy začíná brát rozum a přemýšlet o duchovních věcech a o svém místě ve světě) zamyslel nad zástupným činem svých rodičů, aby se dověděl více o víře v Pána Ježíše Krista a aby se mohl rozhodnout, zda tuto víru a zaslíbení křtu vědomě příjme za své.

Konfirmační příprava pak zastupuje katechumenát (neboli přípravu ke křtu), při kterém se od prvopočátku církve dospělí nováčci ve víře dozvídali obsah křesťanského učení, aby jejich rozhodnutí pro Krista bylo dobře informované, promyšlené a opravdové.

Konfirmační příprava má tedy dvě stránky:

Na jednu stranu má začínajícím mladým křesťanům vysvětlit, čemu jako křesťané věříme, a naučit je některé důležité vědomosti o naší víře: základní fakta o Bohu a Pánu Ježíši, o Bibli, o křesťanské věrouce a etice, církevní historii i církevní současnosti. Na druhou stranu má být svědectvím staršího, zkušenějšího křesťana o jeho osobním životě s Kristem, životě ve světle Boží lásky a Božího Slova.

Hlavním cílem konfirmačního cvičení a hlavní touhou těch, kdo v konfirmačním cvičení mladé lidi vedou, tedy je, aby účastníci porozuměli Boží lásce, aby je oslovila vyučovaná témata i příklad zbožného života vyučujících a aby v nich vyrostla osobní touha také se stát Kristovým následovníkem. Konfirmační cvičení je prostor, kde je možno se o Kristu a víře křesťanů dovědět teoreticky i prakticky a kde je možno si ujasnit vlastní názory nebo položit otázky, ve kterých člověk nemá příliš jasno.

Zveme tímto mladé lidi ve věku 12 - 15 let: Přijďte se podívat, přijďte si poslechnout, o čem je řeč, zkuste, jak dobrý je Pán Bůh k nám lidem. A zároveň vyzýváme rodiče: Umožněte svým dětem poznat křesťanskou víru na vlastní kůži, umožněte jim pochopit, proč jste před lety tolik stáli o to, aby byly pokřtěny.

Konfirmační cvičení bude probíhat každý pátek od 16.00 do 18.00 počínaje prvním říjnovým pátkem (7.10.). Ke konfirmačnímu cvičení je dobré se předem přihlásit ve farní kanceláři.

Další informace