Hospodine, veď nás ve volbách, ať nelitujeme

I stalo se slovo Hospodinovo k Samuelovi: „Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí.“ 1. Samuelova 15, 10-11

V patnácté kapitole 1. knihy Samuelovy se dočítáme, že Hospodin zavrhl Saula pro jeho neposlušnost

a litoval, že Saula předtím ustanovil králem nad Izraelem. Takových míst, kde Hospodin sám něčeho lituje, je v Bibli pramálo. Ovšem vždy se jedná o velmi zásadní až zlomové události. Tak např. v 6. kapitole Genesis čteme, že Hospodin, když viděl tu spoustu lidského zla, litoval, že učinil člověka. Poté následovala světová potopa. Oproti tomu ve 32. kapitole knihy Exodus se Mojžíš diplomaticky přimlouvá za izraelský národ, který si udělal vlastního boha v podobě zlatého telete, zatímco Mojžíš pobýval na hoře a přijímal Boží nařízení. Hospodin Mojžíše nakonec vyslyšel a litoval, že zamýšlel vyhladit izraelský lid pro jeho nevěrnost. Závěrečná kapitola 2. knihy Samuelovy nám zase vypráví o tom, jak král David podlehl nerozvážnosti a sčítal lid. Boží trest, který následoval, byl zvláštní tím, že David si mohl vybrat ze tří možností. Buďto 7 let hladu, 3 měsíce pronásledování, nebo 3 dny moru pro celou zemi. David si vybral třetí možnost, tedy mor. Myslel, že je to nejmenší zlo a doufal přitom v Hospodinovo milosrdenství. Ještě než Bůh litoval zla a zastavil anděla šířícího zkázu těsně před Jeruzalémem, padlo v Izraeli několik desítek tisíc lidí.

I my budeme nyní podobně jako David volit jednu z možností. Bude jich daleko víc než 3. Nebudeme volit trest, ale i volba představitelů vlády může skýtat mnohá a často skrytá nebezpečí. V minulosti jsme možná volili podobně jako David, tedy menší zlo, neboť při pohledu na politické menu často ani nic jiného nezbývalo. Díky tomu je také náš stát a jeho hospodaření tam, kde je. Vypadá to, že šanci na přijatelná a nejméně bolestivá řešení pro budoucnost jsme již propásli. Hlasy odborníků, ekonomů a demografů byly umlčovány populistickými gesty, která se s nebývalou razancí opakují i letos. Za předvolební kampaně všeho druhu jsou utráceny hromady peněz a soupeření některých stran nezřídka překračuje hranice slušnosti. V současnosti je však potřeba přijmout moudrá a důležitá opatření, která budou patrně bolestivější než ta, která jsme propásli v nedáv-né minulosti. Věřím, že populistická hesla a slogany i barevnou škálu politických partají máme dávno prokouknutou. Snad je nyní paleta výběru taková, že nebude nutné volit menší zlo. Ideální by bylo, kdyby nám vládu vybral sám Hospodin, tak jako si vybral Davida. Jenže ta volba je na všech obyvatelích, tedy nejen na nás křesťanech. Ovšem prosit a doufat v Hospodinovo milosrdenství je naší výsadou, kterou doufám, rozhodně uplatníme.

Další informace