Nové české překlady Bible

V sekulárním Česku jsme nyní svědky výjimečného úkazu: Podivuhodnou shodou okolností se v tomto období (2009 – 2010) k široké veřejnosti dostaly nebo brzy dostanou hned čtyři nové překlady celku Bible!

1. BIBLE – PŘEKLAD 21. STOLETÍ

Tento překlad byl uveden z nových počinů na veřejnost jako první (jaro 2009), navíc doprovázen poměrně širokou reklamní kampaní.

Překladatelé z evangelikálního prostředí novějších církví (pod vedením Alexandra Fleka) se velmi snažili respektovat literární a formální charakter textů, což odpovídá poznatkům moderního biblického bádání. Seznamy jsou proto např. uvedeny v položkách, žalmy chtějí znít poeticky, přísloví mají být úderná a lapidární atp.

Cílovým čtenářem tohoto díla má být průměrný Čech, tedy i necírkevní, neznalý křesťanské tradice a křesťanských reálií. Překladatelé ovšem odmítli cestu parafráze, kdy se překládá velmi volně, především s ohledem na srozumitelnost, méně s ohledem na přesnost. Snažili se v tomto ohledu o udržení jakéhosi „středu“, a kráčeli tak ve stopách podobného přístupu Českého ekumenického překladu.

2. ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD

Český studijní překlad vznikl pod hlavičkou evangelikální Křesťanské misijní společnosti.  Nyní (říjen 2009) je na trhu jen velmi krátkou dobu. Motivací pětičlenného kolektivu autorů pod vedením Antonína Zeliny bylo především dát českému čtenáři do rukou pokud možno co nejvěrnější překlad. To se projevilo mj. např. ve velkém množství poznámek k překladu nebo v úsilí o co nejvýraznější konkordantnost.

Předpokládaným čtenářem Českého studijního překladu pak je především „písmák“ – milovník Bible, který si ji ovšem neumí přečíst v originálních jazycích.

3. JERUZALÉMSKÁ BIBLE

Klíčovými osobnostmi nyní čerstvě dokončené práce na české verzi římsko-katolické Jeruzalémské Bible jsou biskup Dominik Duka a manželé František a Dagmar Halasovi. Název tohoto překladu odkazuje na jeruzalémskou jezuitskou biblickou školu, založenou v roce 1890, které je překlad ve své původní francouzské verzi nejlepším plodem.

Jiné než francouzské jazykové verze přejímají a upravují poznámkový aparát. Samotný biblický text překládají buďto z francouzštiny nebo nově z originálních jazyků. Tvůrci české verze zvolili možnost překladu z francouzštiny se stálým přihlédnutím k originálu i k moderním českým překladům.

4. ČESKÝ KATOLICKÝ PŘEKLAD

Tento nový překlad z římsko-katolického prostředí navazuje na překlad Václava Bognera, kt rý v 70. a 80. letech přeložil nejdůležitější e části Bible především pro liturgické čtení při mších. Záměrem týmu překladatelů (mj. Josef Hřebík a Petr Chalupa) bylo Bognerův překlad zrevidovat, doplnit a pořídit k němu nový poznámkový aparát. Z tohoto překladu vyšly prozatím Mojžíšovy knihy a Nový zákon, brzy vyjde i celek Bible.

Cílem překladatelů je předložit dílo, který bude co nejsrozumitelnější již na první poslech, nikoliv však na úkor udržení věrnosti originálního textu. I čeština tohoto překladu tedy hledá ideální střed mezi krajními polohami archaičnosti a hovorovosti.

SHRNUTÍ

V závěrečném shrnutí je potřeba především nejprve práci všech čtyř překladatelských týmů i z evangelického hlediska vysoce ocenit. Také se sluší jejich projekty přijmout s maximální mírou otevřenosti, podobně jako římsko-katolická i evangelikální veřejnost před časem přijala za svůj Český ekumenický překlad, dílo především evangelických odborníků. Štafetu biblických překladů dnes od nás převzali jiní, a to je jistě důvodem k radosti, nikoli k rychlému konfesijnímu vymezování se vůči novým počinům.

Bible: překlad 21. století navazuje na linii nastolenou Českým ekumenickým překladem (hledání středu mezi přesností a srozumitelností) a jako takový by ho mohl nahradit. To ovšem pouze v případě, že čas ukáže jeho vliv a odborné recenze jeho kvalitu.

Český studijní překlad je pokusem o vytvoření překladatelské dílny pro „písmáky“ – milovníky a studenty Bible, kteří si ji neumí přečíst v originálních jazycích. Až čas a odborné recenze ukáži kvalitu tohoto pokusu, a také to, zda je taková cesta písmákům schůdnější než se naučit originální biblické jazyky.

Jeruzalémská Bible v dnešní době, kdy se běžně překládá z původních jazyků, už poněkud ztratila svůj význam. Pro některé ovšem může být lákadlem její výkladový poznámkový aparát.

Český katolický překlad si jistě najde své místo v římsko-katolické církvi, především v její liturgii. V protestantském prostředí může posloužit zájemcům jako svým způsobem „estetizující“ překlad. Co se týče přesnějšího posouzení obou katolických děl, i zde musíme vyčkat času a odborných recenzí.

Prozatím svým členům a přátelům doporučujeme i nadále užívat jako hlavní překlad Český ekumenický. Pro různé příležitosti bude ovšem jistě obohacující užívat i jakékoli z jiných nových překladových děl. Čas pak postaví evangelické sbory před otázku, zda by některý z nových počinů mohl a měl nahradit Ekumenický překlad, který postupně zastarává, při bohoslužebných čteních, při osobním čtení nebo studiu Bible nebo v rámci misijních aktivit.

Další informace