Laická práce ve sboru - 2

(dokončení z minulého čísla)

Jak se jako laik mohu zapojit do práce v našem sboru?

Prvním krokem k zapojení by měla být důkladná rozvaha toho, kolik času mohu práci pro sbor a evangelium věnovat. Málokdy přináší větší efekt jednorázové napnutí sil. Téměř ve všech oblastech sborové práce jde o dlouhodobé nasazení. Mohu si pro danou službu udělat čas každý den, každý týden, čtnáctidenně nebo jen jednou do měsíce? Při odpovědi na tuto otázku bychom se měli vyhnout dvěma úskalím.

Na jedné straně má být služba Bohu pro křesťana důležitou součástí života a neměla by být odsunuta v žebříčku důležitosti až za naplnění všech koníčků a zálib a přesčasy v práci. Na druhou stranu prvními lidmi, kterým máme sloužit, jsou naši nejbližší v rodinách (partneři, děti, rodiče...), pro které tedy potřebujeme čas, a dokonce i samotný Bůh přikazuje odpočívat a nebýt otrokem práce (ani té sborové).

V druhém kroku bych měl najít svou "parketu". Každý z nás je něčím výjimečným a chod sboru a jeho služba je tak různorodá, že jsem si naprosto jist, že není nikoho, kdo by své místo v něm nemohl najít. Zde je potřeba jen dostatečné množství fantazie a představivosti, které nám ukážou, že v podstatě jakákoliv schopnost může najít své uplatnění i ve sborové práci.

Mám nadání pro zpěv? Pak se přihlásím u br. Novotného do sborového zpěvu. Dělám si každý den pravidelně chvilku na Bibli a modlitbu? Pak do nich zahrnu jako naprosto pravidelnou část konkrétní modlitby za sborovou práci. Stydím se projevit ve větším shromáždění, ale nedělá mi problém hovořit s cizími lidmi jen ve dvou? Pak se přihlásím u s. Jančové, která mi dá adresu někoho, kdo by stál o občasnou návštěvu. Umím zajistit věci související s hospodařením sboru? Pak se přihlásím s nabídkou pomoci např. při opravách ve sboru. Jsem člověk, který prožil obrácení až v dospělosti a mám zvláštní touhu nést evangelium dalším? Pak si najdu skupinku stejně smýšlejících, která ve spolupráci se staršovstvem bude pracovat na tomto poli. Mám blízko k dětem či mládeži jakékoli věkové skupiny? Pak se přihlásím do skupiny spolupracovníků Nedělní školy. Rád peču? Pak při každých ohláškách dávám pozor, abych nepromeškal žádnou příležitost něco připravit a přinést. Rád vystřihuji zajímavé články? Pak se zeptám s. Poskerové, jestli nechce pomoci při přípravě sborové nástěnky... Vyznám se v počítači? Pak mohu pravidelně aktualizovat internetové informace našeho sboru... Sami tušíte, že tyto možnosti jsou jen malou ukázkou, pokračovat bychom mohli dále a dále.

Třetím krokem je pak vytrvat. Každé rozhodnutí ke službě je jen prvním krokem. Už zmíněná dlouhodobost plnění většiny úkolů přináší s sebou stejně tak často radost a úspěch jako starost a zklamání. Je potřeba neustále naši motivaci ke službě před Pánem Bohem obnovovat. Modlit se a pracovat. K tomu nám dává Bible zaslíbení: "A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná." (1K 15,58)

Další informace