Zamyšlení

Zahrada

Prázdniny jsou vhodnou příležitostí k rekreování a poznávání jiných míst. O těch letošních byl pro mne novým místem klub maminek ve sboru Slezské církve evangelické v Návsí. Maminky to v rámci svých setkávání mají asi všude hodně podobné. Počet dětí značně převyšuje počet dospělých doprovodů, kávička se raději nepodává, občerstvuje se ve stoje či poklusu za dětmi, ze stejného důvodu souvislou větu řekne málokterá. Ale scházejí se pravidelně rády a s vděčností Bohu za své zdravé čilé potomky.

Číst dál: Zahrada

Arabské revoluce a křesťanství

Většina z vás jistě zachytila nedávné zprávy o revolucích v arabských zemích. Suché zprávy z médií nám toho však příliš neřeknou. Proto NL otiskují článek věřícícho křesťana a zároveň odborníka v oblasti politologie, který se touto problematikou zabývá. Vřele doporučujeme k přečtení.

Francouzský básník a filosof Paul Valéry kdysi napsal, že „každá revoluce změní za dva roky to, co by jinak trvalo dvacet let. Zároveň zničí to, co rostlo dvě stě let.“ Tento výrok, který připomněl ve své skvělé knize Křik koruny svatováclavské Ladislav Jehlička, připadá člověku na mysl, pozoruje-li současné dění v arabském světě.

Číst dál: Arabské revoluce a křesťanství

Vyznání v Monte Carlu

„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;“ Matouš 10, 32

Přezdívá se mu „evropské Las Vegas“, přepychové město plné kasin, heren a nočních klubů. Právě zde proběhlo letošní finále o titul SVĚTOVÝ PODNIKATEL ROKU, kterého se zúčastnilo 49 podnikatelů ze 44 zemí světa. V porotě třídenní soutěže zasedlo 6 podnikatelů z celého světa – vítězové národních kol z minulých ročníků. Letos zvítězila Olivie Lumová ze Singapuru, jejíž cesta na vrchol začala v chatrči bez vody a bez elektřiny na předměstí Singapuru.

Číst dál: Vyznání v Monte Carlu

Izrael - svědek Boží věrnosti

"Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael." Řím. 11, 25-25.

V první polovině dubna jsem opět navštívil Izrael. Když jsem se rozhlédl po této velmi malé zemi, vzpomněl jsem si na slova, která řekl Pán Bůh Abrahamovi: "Celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky." 1.Moj.13,15.

Číst dál: Izrael - svědek Boží věrnosti

Tvá víra tě uzdravila

   ... PODLE TVÉ VÍRY SE TI STAŇ – NEBOJ SE A VĚŘ, …

… taková slova můžeme skrze Bibli od Ježíše Krista slýchat často. Ale jistě jsou případy, kdy bychom od něj slyšeli: „ … vy malověrní !!“ Co to vlastně víra je a jak ji má dnešní hříšník, který nemá příležitost být svědkem nějakého Ježíšova zázraku, chápat?

Číst dál: Tvá víra tě uzdravila

Misie a křest

Příspěvek byl původně napsán do rubriky Misijní inspirace pro časopis Český Bratr (2011/3).

Misijní poslání jednotlivých křesťanů i celé církve je jistě mnohorozměrné. Jako křesťané jsme přece svým Pánem vysláni do světa žít v něm pro druhé, jako žil pro druhé on sám (J 20,21). Máme ve svých vlastních životech i ve světě, který nás obklopuje, hledat především hodnoty Božího království (Mt 6,33). Máme přispívat k osvobození a obohacení mate-riálně i spirituálně chudých (L 1,51-53). Máme ve svých životních postojích nabízet světu alternativní křesťanské skutky i svědectví (Mt 5,13-16 Sk 1,8)...

Číst dál: Misie a křest

Pán nás potřebuje

A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: "Pán je potřebuje." Matouš 21,3

Potřebuje Pán nebes i země něco od hříšného člověka? Potřebuje snad naši pomoc, naše kostely, fary, peníze? Potřebuje kazatele a faráře, potřebuje učitelky v nedělní škole, potřebuje bohoslovecká učiliště, kde se mladí křesťané připravují pro službu v církvi? Je Boží dílo závislé na lidském činu?

Číst dál: Pán nás potřebuje

Smutek a radost Marie Magdaleny

„…spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to On.“ (Jan 20, 14b)

 Chodila s Ním a Jeho učedníky už nějaký čas. Od té doby, co jí odpustil hříchy věděla, že to musí být opravdu Mesiáš. Kdo jiný může odpouštět hříchy? Kdo jiný by jí mohl dát nový život? Naději, že může začít znovu i přesto, jak žila? Tu moc má jen Hospodin a Boží Syn, zaslíbený Mesiáš. Všechno ostatní, co dělal, tomu jen nasvědčovalo. Tolik zázraků, uzdravení, proměněných životů. Jen ti farizeové a zákoníci byli proti Němu. Ti kteří nejlíp „znali“ Boha, Jeho Zákon a Proroky. Nebo by aspoň měli, přinejmenším se tak tvářili. Copak nevidí, že Ježíš je ten zaslíbený, očekávaný Mesiáš? Musí být, to přece není jinak možné. Ona to ví, věří Mu, cítí to v srdci. Ví, jak se změnil její život od té doby, co se s Ním setkala.

Číst dál: Smutek a radost Marie Magdaleny

Odpuštění

Dle výkladového slovníku slovo odpuštění znamená vědomé, dobrovolné a jednostranné zrušení závazku či povinnosti. Ten, kdo odpouští, zbavuje toho, kdo je mu dlužen nebo kdo mu ublížil, závazků, které tím vznikly.

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ (Mt 18, 21-22)

Číst dál: Odpuštění

Pane, nauč nás modlit se

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11, 24

Avner Boskey žije v Izraeli v oblasti Beerševy a jeho úkolem je přinášet světu Hospodinovo poselství týkající se Izraele. V jednom článku píše: „Jednim ze znaků posledních dnů je celosvětový osten antisemitismu. Výsledkem je to, že nepřítel stupňuje své pokusy vymýtit Izrael ze svého uzemí. V uplynulých 35 letech byl Izrael svědkem vzestupu revolucionářů v Etiopii, šíitského puče Chomejního v Iránu, násilné převzetí vlády v Libanonu syrským Hizbaláhem. Nyní se drolí i vztahy s Tureckem. Diktátoři Středního východu rozehráli svoji šachovou partii a obklíčili Izrael ze všech stran.“

Číst dál: Pane, nauč nás modlit se

Další informace