Zamyšlení

Evangelium nearchivuj, ale nes dál

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Mk 16,15-16

Milé sestry, milí bratři, je skvělé být Ježíšovým učedníkem. Zejména ve chvíli, kdy je Ježíš stále přítomen a své učedníky posiluje a podporuje. Jenže nic netrvá věčně. Ježíš má od svého Otce svůj úkol a musí ho naplnit. Nemůže zůstat se svými učedníky, i když je má rád a v jejich společenství se cítí dobře. Jeho cestou je kříž, prázdný hrob a čestné místo po Otcově pravici. Je to poslání, při kterém nemůže být stále s učedníky. A tak jim zaslibuje svého Ducha.

Číst dál: Evangelium nearchivuj, ale nes dál

Je třeba ...

Matouš 6, 25 Proto vám pravím: nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? …....

…..Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Číst dál: Je třeba ...

O víře a nevíře Gedeónových spolubojovníků

Za časného jitra se Jerubaal, to je Gedeón, a všechen lid, který byl s ním, utábořili u pramene Charódu. I řekl Hospodin Gedeónovi: „Je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midjánce do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal: »Vysvobodil jsem se vlastní rukou.« Nuže, provolej teď k lidu: Kdo se bojí a třese, ať se z Gileádského pohoří vrátí a vzdálí.“

Číst dál: O víře a nevíře Gedeónových spolubojovníků

Co se skrývá na staré půdě

Na staré půdě se toho dá mnoho najít. Leží tam nepotřebné, dávno odložené věci. Nedávno mě při měření na jedné zapomenuté půdě základní školy, která byla kdysi klášterem, zaujala mušle ležící v hromadě střepů ze starých kachlových kamen. Rovněž mě zaujaly staré nástěnky z doby nedávno minulé a různá propagandistická hesla jako „Se Sovětským svazem na věčné časy“ a beznosá bysta Gottwalda. Mušli jsem si vzal domů. Nástěnky a bysta byly spíš k pousmání, asi ve škole mysleli na zadní vrátka - co kdyby se ještě někdy hodily?

Číst dál: Co se skrývá na staré půdě

Neděle vzkříšení - je den, kdy byl objeven prázdný hrob

První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“ Jan 20, 1-2

Číst dál: Neděle vzkříšení - je den, kdy byl objeven prázdný hrob

Jsme štědrý sbor divadelního typu

Vnější pozorovatel našeho sboru by něco takového mohl konstatovat a možná, že by nebyl daleko od pravdy. Jsme štědří? Přestože ne všichni dobře rozumíme rozčlenění financí na salár a jiné sbírky, finanční obětavost členů našeho sboru je vysoká. To je v dnešní době hospodářské recese velmi světlý jev. Jednak máme srdce podporovat děti a chudé lidi na Ukrajině a jednak je v nás zvláštně zakořeněný vztah ke kostelní budově.

Číst dál: Jsme štědrý sbor divadelního typu

Buďte tedy dokonalí ...

... jako je dokonalý váš nebeský Otec. Mat. 5, 48.

Bůh je dokonalý, člověk dokonalý být vlastně nemůže. Možná se nám tak někdo bude jevit v našich lidských očích. Ale před Boží tváří – kdo obstojí? Na našich malých dětech vidím, jak je jednoduché podlehnout iluzi, že jsme dokonalí a že děláme dokonalé věci.

Číst dál: Buďte tedy dokonalí ...

Církev jako muzeum

Konference pro muže byla opravdu přínosná, proto se k ní vrátím i v dalším zamyšlení.

Už první video o zavřeném kostele, ze kterého bylo uděláno muzeum, protože sbor vymřel, v sobě ukrývalo hluboké myšlenky. V této souvislosti mě přimělo k zamyšlení i naše sborové shromáždění. Komu se v době jeho konání v mysli nevynořily určité myšlenky a otázky, a které to byly?

Číst dál: Církev jako muzeum

Pane, nauč mě modlit se

Žalm 33:15 „On utvořil srdce každého z nich…“

Každý z nás by měl mít svůj vlastní modlitební styl. Ten tvůj by měl být v souladu s tím, jak tě Bůh stvořil. V začátcích se můžeš učit od lidí, kteří jsou v modlitbě zkušenější než ty, ale musíš být opatrný, aby se pro tebe nestali normou, nebo aby ses ty nestal jejich kopií.

Číst dál: Pane, nauč mě modlit se

Výchova ano či ne?

Milé sestry a milí bratři v Kristu, milí přátelé, nedávno ke konci sportovních zpráv promluvil už dosti starý pán, asi měl nějaké narozeniny. Nepamatuji si jeho jméno ani sportovní odvětví, v němž působil. Pamatuji si ale jeho energicky pronesená slova o tom, že naší společnosti chybí výchova. Klade se obrovský důraz na vzdělanost.

Číst dál: Výchova ano či ne?

Další informace