Těšíme se na věčný život

V životě má člověk mnoho důvodů k radosti. Raduje se z milého domova, z lidí, kteří ho milují, z krásné přírody, z dobře vykonané práce, z pěkného uměleckého zážitku, ze zajištěné budoucnosti.

Každý, kdo žije na této zemi, se však setkává také s nemocí, bolestí, zármutkem, zklamáním, strachem i zděšením. Chvíle radostné a smutné se střídají. Někdo má v životě víc radosti, jiný víc zármutku. S přibývajícími léty přibývá únavy, slabosti, nemocí a trápení.  A přece může mít člověk v každém věku a za všech okolností  - ve zdraví i v nemoci, ve chvílích šťastných i přetěžkých - nevysychající zdroj radosti a jistoty: věčný život v království Pána Ježíše Krista.

Těm, kteří v něho věří a následují ho, On sám praví: „Kdo věří ve mne, má život věčný." (Jan 6,47)  „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky."(Jan 6,51.) „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život." (Jan 10,27.) „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný." (Jan 5,24.) A apoštol Jan dosvědčuje: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16.)

Někteří lidé nechápou biblická slova "život věčný" a myslí si, že to bude pokračování zemského života v nynější kvalitě. Někteří dokonce namítají, že mají dost trápení na zemi. Proto žít věčně ani nechtějí. Jiní se domnívají, že věčný život bude podobný "nudným" bohoslužbám v kostele, a o takový život nemají zájem.

Jistěže samotná slova "věčný život" nám ještě mnoho neříkají. Když však člověk zjistí z Písma svatého, co vše je obsahem těchto slov, otevře se mu nádherný výhled a zcela nové pochopení věčné budoucnosti. Věčný život bude mít úplně jinou kvalitu, než ten, který nyní prožíváme.  Apoštol Pavel to vyjádřil slovy: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují." (1.Kor. 2,9.) Nemáme ani tušení, jak nádherný, bohatý a radostný život nám nebeský Otec připravuje. Něco málo z tohoto bohatství nám Pán Bůh odhaluje v Písmu svatém.

Chci zde připomenout sedm druhů Božích zaslíbení, která jsou spojena s věčným životem.

1. Život věčný budeme prožívat v novém těle. S nynějším tělem máme všichni mnoho různých problémů a trápení. Kdybychom měli žít v takovém těle věčně, bylo by to vskutku utrpení. Pán Ježíš Kristus nám však připravil úplně nové tělo. Ap. Pavel napsal: "On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit." (Fil.3,21.) "Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní... Jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského... Pomíjitelné tělo musí obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost." (1.Kor.15,42-44.49.53.)  A apoštol Jan napsal: "Milovaní, nyní jsme děti Boží. A ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni." (1.Jana 3,2.)

Svědectví apoštolů je tedy jasné. Pán nám dá nové, dokonalé duchovní tělo, které už nebude stárnout, nebude prožívat bolesti, nemoci, trápení ani únavu. Nebudou se na ně vztahovat zákony přírody, které nyní pro nás platí. Neumíme si to ani představit, ani domyslet do všech důsledků. Budeme žít život v úplně nové kvalitě. Pán Ježíš sám o tom praví: "Lidé přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení."  (Luk. 20,34-36.) Jak jsem vděčný Pánu, že toto nádherné tělo připravil i pro mne.

2.Život věčný budeme prožívat v novém otcovském domově. Nejmilejším místem na této zemi je nesporně rodičovský domov. Opravdový domov netvoří však jen stěny domu a vše, co naplňuje jeho prostory, ale především dobré vztahy těch, kteří v tomto domě bydlí. Opravdový domov je místem bezpečí, radosti, lásky, pokoje, ale také potřebným životním zázemím. Bůh, který je našim Otcem i Stvořitelem ví, že takový domov potřebujeme pro dokonalé štěstí a spokojenost. Proto nám připravuje i ve věčnosti domov jako místo bezpečí a radosti. Ujišťuje nás o tom i sám Pán Ježíš, když praví: „V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já." (Jan 14,2-4.) Apoštol Pavel napsal Korinťanům: "Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama." (2.Kor.5,1.)  A ve Zjevení Jana můžeme s radostí číst: "A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed lidi, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid.. On sám jejich Bůh bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť  co bylo, pominulo". (Zj. 21, 3-4.) Jak nádherným, milým a příjemným místem bude nebeský domov! Nemáme ani tušení kolik dokonalé lásky, radosti, pokoje a blaženosti tam budeme prožívat.

3. Život věčný bude ve znamení  radosti  z odměny.  Boží člověk ví, že spasení dostává zdarma. Je to nesmírně drahý dar, který Kristus připravil svou obětí. Těm, kteří tento dar přijali a z vděčnosti Kristu slouží, Pán zaslibuje odměnu za službu, věrnost a vytrvalost.  Apoštol Pavel napsal  Timoteovi: "Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod." (2.Tim.4,8.)  Ap. Jakub napsal: "Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce. Když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují." (Jak. l,12.)  A Pán Ježíš Kristus praví: "Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života." (Zj. 2,10.)  "Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto  základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy - dílo každého vyjde najevo. Ukáže to onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.  Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu." (1.Kor. 3,11-14.)  Bude to veliká chvíle pro každého křesťana, když předstoupí před Pána a před všemi anděly i před celou církví přijme z rukou Pána Ježíše odměnu za vykonanou službu. To bude daleko vzácnější chvíle, než udělení doktorátu nebo zlaté medaile na olympiádě.

4. Život věčný znamená mít věčné dědictví.  Apoštol Petr napsal nádherná slova: "Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte." (1.Petra 1,3-5.)  Apoštol Pavel konstatuje tuto nádhernou skutečnost: "A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi." (Řím. 8, 17.)  "V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy."  (Efez. 1,13.)  Jak velice se lidé radují, když po svých předcích něco většího zdědí. Všechna zemská dědictví jsou však jen blátem v porovnání s věčným dědictvím, které obdrží Boží děti od svého nebeského Otce. To je i pro mne důvod k veliké radosti.

5. Život věčný znamená účast na vládě spolu s Kristem. Většina lidí na této zemi neměla příležitost vládnout. V Kristově království tomu bude jinak. Tam se budou Boží děti podílet na vládě Pána Ježíše. On  to osobně slibuje: "Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa." (Mat. 25,34.)  "Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy." (Luk. 19,17.)  "Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn." (Zj. 3,21.)  "Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy: bude je pást železnou berlou." (Zj. 2,26.) Už prorok Daniel směl přijmout zjevení tohoto Božího zaslíbení: "Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků." (Dan.7,18.) Neumíme si to vše ani představit. Kristovo kralování bude však podstatně jiné, než kralování vládců této země. Kristus je totiž králem, který slouží. Budeme se tedy podílet na jeho královské službě.

6. Život věčný znamená také spoluúčast s Kristem na soudu. Apoštol Pavel napsal křesťanům v Korintu: "Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly?" (1.Kor. 6,2-3.)  Něco z toho tajemství zjevil Pán už Danielovi: "Až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího. Nadešla doba a království dostali do držení svatí." (Dan. 7,22.)  "Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud." (Zj.J. 20,4.) Podílet se s Kristem na soudu, to budou veliké chvíle. Křesťan zde uvidí odhalení všech tajných hříchů. Ty pak budou spravedlivě zhodnoceny a potrestány. Křesťan bude svědkem dokonalé spravedlnosti.

7. Život věčný znamená spoluúčast s Kristem ve slávě.     Lidé tohoto světa usilují o zemskou slávu všemi možnými i nemožnými prostředky. Křesťan ví, že zemská sláva je jako polní tráva. Proto usiluje o slávu nebeskou, o slávu Boží. Písmo svaté nás k tomu vyzývá, abychom usilovali o Boží slávu.   "Ale až se ukáže Kristus, náš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě." (Kol. 3,4.)  "Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se, že dosáhneme slávy Boží."(Řím.5,2.)  "Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.  Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů." (Řím. 8,17-19.)  "Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému."  (2.Kor. 4,17.)  Apoštol Petr napsal: "Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy." (1.Petra 5,4.).  Spoluúčast na věčné Kristově slávě je něco vskutku velikého. Nemáme ani tušení jak veliká to bude sláva.

Když tedy přemýšlím o obsahu slov "život věčný" ve světle Písma svatého, nemohu jinak, jen velebit, oslavovat a vyvyšovat Pána Ježíše Krista, že nám tento dar připravil a chystá nám tak nádhernou budoucnost. Je to i pro mne důvod k veliké radosti. Toto uvažování mohu zakončit jen oslavnou modlitbou:

"Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti za tu skvělou budoucnost.  Z celé duše Ti děkuji, žes i mne zahrnul svou láskou, draze vykoupil a očistil svou krví. Dobrořečím Ti za to, že jsi mě připojil ke své Boží rodině. Velebím Tě za všechno, co jsem až dosud ze Tvé milostivé ruky  přijal. Ještě víc Tě oslavuji za věčný domov, který i pro mne připravuješ. Velmi se těším, až Tě uvidím tváří v tvář, až Ti za všechno poděkuji a budu Tě velebit spolu s Tvou Církví nebeskými chvalozpěvy: „Tomu jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest sláva i moc na věky věků."

 

Další informace