500 LET REFORMACE - SOLUS CHRISTUS

Latinská slova „Solus Christus“ překládána jako „Pouze Kristus“ nebo „Jedině Kristus“, ukazují na výjimečnost Ježíše Krista v biblickém pojetí spasení, které jednoznačně učí, že pouze Ježíš Kristus je prostředníkem mezi Bohem a člověkem: „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny.“ (1.Tm.2,5.)

On jediný je cestou k Bohu Otci, jediným Spasitelem a Vykupitelem: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6) Není proto nikdo a nic pod nebem, v kom nebo v čem by člověk mohl nalézt spásu: „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ (Skutky 4,12). „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristus Ježíši.“ (Řím.3,24.) „V něm jsme vykoupen i jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.“ (Ef.1,7.) „Jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení.“ (Žid.9,12.)

Jedině ve jménu Ježíš máme odpuštění všech hříchů, které připravil všem kajícím hříšníkům svou obětí na kříži. „Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“ Sk.10,43, „Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho  se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů.“ Sk.13,38. „Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.“ 1.J.2,12.< /p>

Jedině Ježíš je vítězem nad smrtí a nabízí věčný život: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (Jan 11,25) Jedině Ježíš zaručuje všem, kdo v něho věří, věčný život: „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve.“ (Jan 10,11.27-28.)

Ježíš Kristus je učitelem pravdy. Můžeme mít stoprocentní jistotu, že vše, co učí, je pravda: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Jan 18,37. „Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte?“ Jan 8,45-46.

Ježíš Kristus je hoden božské úcty. „Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí- a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“ Fil.2,9-11.)

Ježíš Kristus je středem dějin. Skutečnost, že dějiny lidstva jsou rozděleny na epochu před Kristem a po Kristu, nás vede ke konstatování, že Ježíš Kristus zasáhl do dějin jedinečným způsobem a stal se středem dějin. Tuto skutečnost nelze změnit.

Co dává Ježíš Kristus celému lidstvu?

Kristus dává lidstvu příklad dokonalého života. V něm září před námi příklad opravdového lidství, které nehledá svůj prospěch, ale se cele obětuje pro dobro druhých. Během celých dvou tisíc let byl jeho život příkladem, který mnozí lidé s velikým nadšením i sebezapřením následovali a jejich život se vždy radikálně změnil. Sami se pak stali vzácnými lidmi a vzory hodnými následování.

Ježíš Kristus dává lidstvu jedinečné učení, které je nepřekonatelné. Je srozumitelné pro ty nejprostší a zároveň plné dokonalé moudrosti pro nejvzdělanější. Ježíšovo učení je zdrojem nových mezilidských vztahů, pravé osvěty, pokroku, skutečné moudrosti i kvalitního života. Ježíšovo učení ukázalo, že před Bohem mají všichni lidé stejnou hodnotu, muži i ženy.

Ježíš Kristus je zdrojem síly k novému životu. Mnozí lidé přicházejí k poznání, že jejich život nemá hodnotu, po které touží, ani kvalitu, o kterou usilují. Usilovně se snaží a stále znovu prožívají veliká zklamání. Když však dovolí Ježíši Kristu, aby svým Duchem proměnil jejich myšlení i přirozenost, zjistí ke svému velikému překvapení, že Duch Ježíše Krista jim dává sílu k novému životu.

Ježíš Kristus dává lidem jistotu, že život nekončí smrtí těla, ale bude mít věčné pokračování. Těm, kdo si ho zvolí za svého Průvodce, zaručuje místo ve svém království lásky, pokoje a radosti. 

Další informace