Láska je větší než naše srdce

„A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.“ 1.Kor. 13,3

Co ještě můžeme na misku vah položit, než všecko co máme a dokonce i svou zápalnou oběť. Nezapomněl apoštol Pavel ještě na něco důležitého. Ano, nic víc již nemám, všecko jsem již obětoval, své znalosti, schopnosti, svůj čas i své zdraví. Kolik lidí dnešního světa takto denně přináší oběti. A jak říká apoštol Pavel, nic jim to neprospěje., když nemají lásku. O jaké lásce to hovoří? Kde si ji mohu koupit? Ta láska je skrytá v neproniknutelném tajemství, přebývá v neproniknutelném světle.

Ale Ten, který tam přebývá a miluje mne, posílá svého jednorozeného Syna. A díky Němu a mé víře, kterou jsem Ho přijal, mohu přijmout i Jeho lásku. O lásce, která je sestrou víry víme, že Bůh si nás zamiloval ještě když jsme byli hříšní, že On je láska a tudíž je větší než naše srdce. Je-li Bůh přítomen v naší víře a často slyšíme, že víra je milost, je i naše láska větší než si myslíme. Rozdávejme tedy bratři a setry a nebuďme skoupí.

Jeden židovský myslitel napsal, že Bůh se nám zjevuje v tváři bližního. Nesmíme se zříct odpovědnosti za svého bratra a právě v té odpovědnosti je smysl lásky. Jak je těžké být Židem, ale není ani lehké být křesťanem, bereme-li evangelium vážně. To evangelium je však zdrojem velké lásky a neutuchající víry. Miluj svého bližního, to znamená žij tak, aby se ti mohl svěřit, aby k tobě měl důvěru. Tvůj bližní ti byl dán jako dar, není to předmět tvé manipulace, ale je to tvůj blízký, který potřebuje a očekává tvoji pomoc. Při manipulaci neexistuje skutečná starost o bližního, ale pouze snaha podřídit ho vlastní vůli a pokus o dominaci nad ním. V každém vztahu lásky mezi dvěma lidmi musí být přítomna základní rovnost a bratrství, protože všichni máme jednoho Otce v nebi. Prosme o pokoru vůči lidem, na nichž jsme závislí, prosme o hlubokou zkušenost víry, že všechno patří a je ovládáno našim nebeským Otcem.

Další informace