Křesťan jako SŮL

„Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ Mat.5,13

Proč Pán Ježíš použil sůl jako podobenství? Jistě proto, že tímto podobenstvím  chce ukázat svým učedníkům,  jak velmi významné a důležité mají poslání na zemi a zároveň je chce důrazně varovat před velikým nebezpečím.

Tajemství soli

Jak vzniká sůl? Podívejme se do učebnice chemie. Sůl vzniká sloučením dvou chemických prvků: sodíku Na a chloru Cl. Spojením těchto dvou prvků vznikne NaCl - chlorid sodný, tedy sůl.  NaCl se vyskytuje v přírodě v podobě nerostu známého pod označením sůl kamenná. Je to velmi důležitá sloučenina potřebná pro životní funkce většiny organismů. Krystalický chlorid sodný je bezbarvý nebo bílý, průhledný, lesklý.

Podívejme se blíže na tyto dva prvky, ze kterých se sůl skládá.

Sodík- chemická značka Na, (lat. natrium), je měkký, lehký a stříbrolesklý kov; je tak měkký, že ho lze krájet nožem. Sodík dobře vede elektrický proud i teplo, je lehčí než voda a plave na ní.

Chlor- chemická značka Cl, (lat. chloros) je toxický, tedy jedovatý, otravný, světle zelený plyn. Je to velmi reaktivní plyn, který se ochotně slučuje s většinou prvků periodické soustavy. Při práci s plynným chlorem je nezbytné zachovávat přísná bezpečnostní opatření, protože je velmi silně toxický a z průmyslových provozů je známa řada havárií se smrtelnými následky.

Když se však spojí jedovatý „chlor“ s měkkým, lehkým a stříbrolesklým „sodíkem“, vzniká velmi užitečná sůl. Jedovatost chloru zmizí a stane se zcela užitečným. To je vskutku pozoruhodný a jedinečný zázrak v přírodě.

V tom spojení chlóru se sodíkem je pro nás velmi důležité podobenství.

Člověk je jako ten jedovatý chlor. Dovede svým sobectvím a svévolným jednáním otrávit život své rodině, svým spolupracovníkům i širokému společenství lidí. 

Ježíš Kristus je jako ten lehký a stříbrolesklý sodík. Kam vstoupí, tam vnáší lásku, pokoj, vzájemné porozumění a nový život.  Když se člověk spojí s Kristem, vzniká z něho zcela nový člověk, nové stvoření -„kristovec“ – křesťan – Boží sůl.  To je veliký Boží zázrak. Proto platí slova: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle je tu nové.“ 2.Kor. 5,17. Takový člověk, který se spojil s Kristem a dal ho na první místo ve svém životě, je duchovně zdravým člověkem  a  stává se požehnanou duchovní solí v lidské společnosti. Jen ten křesťan je duchovní solí, který se cele spojil s Ježíšem Kristem a je jeho mocí zcela proměněn. Když Kristus svým Duchem a svým slovem zcela pronikne člověka, pak v jeho myšlení, i v pocitech, v jeho rozhodování, slovech  i veškerém  konání, nastává zázračná proměna.  Takový člověk je Kristovec – tedy opravdový křesťan. O takových lidech platí následující slova:  „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ Jan 1,12.„Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ Gal. 2,20.

Poslání soli na zemi

Sůl má na této zemi dvojí důležité poslání: především dává chuť jídlu, tedy  ochucuje potraviny. Potraviny mají pro život člověka zásadní význam. Neumíme si představit některá jídla bez soli. Druhé poslání soli je v tom, že zabraňuje rozkladu masa, má tedy konzervační účinky. Aby měl člověk po celý rok z čeho žít, musejí se potraviny konzervovat. O veliké Boží moudrosti svědčí rovněž slaná voda v moři.  Sůl v moři je skvělým konzervačním prostředkem. Nikdo z lidí nedovede spočítat, kolik se již dostalo do moře mrtvých těl a kolik špíny se dostává do moře s vodou, která tam proudí v řekách.  Kdyby nebyla v moři slaná voda, bylo by moře již dávno zapáchající stokou. Průměrná slanost mořské vody činí přibližně 3,5 %. V moderní době se sůl používá rovněž v chemickém průmyslu.

Přirovnává-li Pán Ježíš své učedníky k soli, chce tím vyjádřit, že mají v lidské společnosti veliké poslání.  Vnášejí do života lidské společnosti pravou kvalitu v oblasti duchovní a mravní, což se projevuje novými kvalitními mezilidskými vztahy.  Lidé žijící s Kristem mají rovněž silný konzervační vliv, zabraňují mravnímu rozkladu lidské společnosti. Tak jako sůl má blahodárné konzervační účinky, tak blahodárný vliv mají na společnost i lidé žijící s Kristem. Křesťané vědí, že všechna  jejich duchovní kvalita je z Krista. Proto vědomě trvají v plném spojení s Kristem. Všude, kde žijí, vychází z nich Kristova pokora, tichost a láska.

Svým životem mezi lidmi ovlivňují křesťané myšlení i jednání svých bližních.  Svým svědectvím připomínají Boží normy, které platí pro život každého člověka.

Svým životem a svými veřejnými postoji zabraňují  mravnímu rozkladu společnosti.

Pamatují však, že nepůsobí blahodárně ve společnosti svou mocí, ale působí skrze ně Boží slovo, které Duch svatý používá jako nástroj k proměně. To vidíme v celých dějinách.

Důrazné varování

Pán Ježíš nás však velmi důrazně upozorňuje, že může nastat tragická změna. Když křesťan opustí Krista, pak jeho život ztratí duchovní a mravní kvalitu a stává se znovu jedovatým chlórem. Pro takového křesťana platí Ježíšova slova o soli, která ztratila kvalitu: K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ Je to nejhroznější skutečnost, jakou může křesťan prožít.

Tato slova mají vést každého křesťana k zamýšlení a k sebekontrole: Jsem s Kristem důvěrně a nerozlučitelně spojen? Je Kristus v mém životě na prvním místě, jsem mu ve všem podřízen? Je mým životním programem plnění jeho vůle? Pokud vztah s Kristem není v pořádku, pak je jediným řešením opravdové pokání a upřímný návrat  k Pánu Ježíši.

Může se to stát, že křesťan odpadne od Krista? Žel, Písmo i o této smutné skutečnosti vydává svědectví.  Apoštol Pavel napsal bolestná slova: „Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět.“ 2.Tim.4,10. „Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.“ 1.Tim.6,10 ;  „Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat  a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.“  Žid.6,4-6.  Tyto citáty z Písma jsou velmi důrazným varováním pro každého křesťana. Proto nám Pán Ježíš stále připomíná: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ Mat. 26,41.

Lidé žijící s Kristem mají tedy na této zemi jedinečné a nezastupitelné poslání.

Vnášejí do lidského společenství to, co každý člověk nutně potřebuje, aby měl šťastný a kvalitní život zde na zemi a věčný život v Božím království. Proto nám Pán Ježíš naléhavě připomíná: „Vy jste sůl země.“

Další informace