Půst

Co pro nás znamená půst? – je to pouze nějaké období, které předchází nějaké události, nebo se opravdu dokážeme něčeho vzdát?

V jedné naší písni se zpívá: Všeho vzdám se pro Ježíše, vše já jemu v oběť dám. Chci mu sloužit věrně, tiše, jak on kdysi sloužil nám.

Opravdu se dokážeme všeho vzdát? Co pro tebe bratře, sestro, znamená půst, postit se, už ses někdy postil?

Když nahlédneme do Božího slova, zjistíme, že půst byl běžnou a pravidelnou součástí života Božího lidu. Postil se Mojžíš, Daniel, David a mnozí králové, kteří vedli k půstu i svůj lid, například Ester – ta nejedla ani nepila po tři dny, a to proto, aby získala přízeň svého krále.

Postila se i prvotní církev a samozřejmě i Ježíš.

U Lukáše 4,1-2 čteme: Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu, Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl.

Nabízí se otázka, proč se postit, jaký je účel půstu?

Půst přivádí člověka k hlubšímu, intimnějšímu vztahu s Bohem, k hledání Boží vůle pro náš život, pro život sboru a také církve. Samozřejmě ruku v ruce s modlitbou a s pokáním.

Půst je něco, co se nám přikazuje a co má být součástí našeho každodenního života, tedy nejen před Velikonocemi.

Dokážeme se vzdát svého každodenního šálku kávy, sladkostí nebo jiných pochutin?

A co takhle vzdát se televize nebo jiných oblíbených činností a nahradit tento čas modlitbou, čtením Božího slova, zkrátka bytím v Boží blízkosti?

Věřte mi, že i když to bude zpočátku těžké, protože ten zlý bude všemi možnými způsoby útočit, aby vás od tohoto vašeho rozhodnutí odvedl, nevzdávejte to,  protože  váš život se stane požehnaným.

Matouš 6,16-18

A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci, ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt a tvůj Otec, který vidí co je skryto ti odplatí.

Další informace