Tvá víra tě uzdravila

   ... PODLE TVÉ VÍRY SE TI STAŇ – NEBOJ SE A VĚŘ, …

… taková slova můžeme skrze Bibli od Ježíše Krista slýchat často. Ale jistě jsou případy, kdy bychom od něj slyšeli: „ … vy malověrní !!“ Co to vlastně víra je a jak ji má dnešní hříšník, který nemá příležitost být svědkem nějakého Ježíšova zázraku, chápat?

Často se potkáváme s různými články a manuály, jak dobře věřit, ale věřte nebo ne, na víru manuál není. Nedá se naučit, nedá se zdědit, nedá se ukrást ani darovat. Kdo věří, dostal víru darem od Boha.

Myslíte, že byste dokázali jen tak – myšlenkou přesadit moruši? Všechny Ježíšovy zázraky jsou taky činy víry.

„Kdybyste měli víru jako zrno hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře‘, a poslechla by vás.( Lk 16:6)“

„Mějte víru Boží. Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít.( Mk 11:22-24) “

Všechny zásadní změny a zázraky se mohou dít jen díky víře. Při všech zázracích Ježíš nemocným nebo postiženým na žádost o uzdravení odpovídá: „Tvá víra tě uzdravila.“ nebo „Podle tvé víry se ti staň.“ Co by se stalo, kdyby dotyčný dostatečně nevěřil? Odpověď je jednoduchá, zázrak by se nekonal. I Petr, když vystoupil z lodi a chtěl kráčet po vodě zprvu šel – nabitý vědomím, že je možné překonat zákony fyziky, vždyť Ježíš je taky překonal, ale náhle se zvedla vlna a Petr zapochyboval. Výsledek? Kdyby Ježíš nenatáhl ruku, patrně bychom měli biblický kánon o pár knih menší.

Dalším případem nevíry a skutečností, že v této situaci nezmůže nic ani Boží syn, je uvedena v Mk 6:2-5 „Když nastala sobota, začal učit v synagoze (v domovském městě). A mnozí, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali: „Odkud to tento člověk má? Jaká je to moudrost, která mu byla dána? A jaké mocné činy se dějí skrze jeho ruce! Není to ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josese, Judy a Šimona, a nejsou jeho sestry zde s námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim říkal: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, mezi svými příbuznými a ve svém domě.“ A nemohl tam učinit žádný mocný skutek, jen na několik neduživých vložil ruce a uzdravil je.“

Je snadné věřit v něco nebo něčemu o čem jsme i z racionálního hlediska přesvědčeni, že se tak stane (člověk má chřipku, je to běžná nemoc, vyléčitelná, a tak snadno věří, že se uzdraví. Výsledek – uzdraví se.)

Ovšem je velice těžké bojovat se svým rozumem a věřit něčemu, co není z fyzikálního nebo logického hlediska možné. (Vyléčení nevyléčitelné nemoci, … chození po vodě nebo přesazení moruše do oceánu.) Není snadné svádět s rozumem boj a věřit něčemu co není možné, co už je dávno odepsané a ztracené. Ale právě taková pravá víra má být.

Víra má být slepá, naivní, má se vymanit ze všech logických a fyzikálních ohraničení, jinak zázrak není možný – zázrak uzdravení, … nebo zázrak odpuštění hříchu.

„Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. (Mk 10:15)“ – jednoduše – naivně – bez otázek – bez logických a racionálních předsudků – prostě „i s navijákem“.

Další informace