Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią

Pan Jezus, kiedy chodził po naszej ziemi, choć czasem o tym zapominamy i trudno nam to pojąć naszym rozumem, to prawdziwy Bóg i jednocześnie prawdziwy człowiek.  Człowiek taki jak my, odczuwający, głód, pragnienie, zmęczenie, ból, ale jednocześnie zupełnie inny. Był On święty, doskonały i nieskalany. Odznaczając się miłością bez skazy, Chrystus stał się ratunkiem dla świata pogrążonego w grzechu, nienawiści i buncie.

Wszystko, co czynił, naprawianiem i leczeniem skażonego przez grzech świata. Chrystus był też jedynym człowiekiem, nad którym śmierć nie potrafiła zapanować. Zmartwychwstając Jezus pokonał nie tylko Swoją śmierć, ale i naszą, będącą następstwem upadku pierwszych ludzi. Zmartwychwstanie było bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego zbawienia z tego powodu, że umożliwiło każdemu człowiekowi, który tego chce, wyrwanie się z niewoli grzechów.

Zwycięstwo Chrystusa nad własną śmiercią 

Zmartwychwstając Jezus Chrystus, pokonał własną śmierć, ale jednocześnie przeszedł do zupełnie nowej, nieznanej nam formy życia cielesno-duchowego (Łukasz 24:36-43). Jest nadal w pełni człowiekiem, jednak Jego ciało nie podlega już takim ograniczeniom przestrzenno -czasowym, jakim poddane było za życia ziemskiego. Ciało Chrystusa wyzwolone jest całkowicie z mocy śmierci: nikt nie może Go już zabić, ani zranić. Zmartwychwstanie jest czymś innym niż reanimacja stanowiąca powrót do dawnej formy życia. Zmartwychwstając Chrystus wszedł w nową fazę życia bez końca.

Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią człowieka

Chrystus wstając z grobu pokonał szatana i wszelkie jego moce, a jednocześnie zapowiedział, ostateczne unicestwienie śmierci, będącej następstwem grzechu. Pokonanie jej nastąpi na końcu czasów, w dniu zmartwychwstania wszystkich świętych, to znaczy uświęconych Jego krwią na Krzyżu Golgoty. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. (1. Koryntian 15:24-26). W dniu ponownego przyjścia Chrystusa w chwale, powstanie królestwo Ojca, w którym już śmierci nie będzie ani płaczu, ani żałoby, ani żadnego cierpienia. Jego zwycięstwo nad śmiercią jest jednocześnie zapewnieniem nas, których życie jest w Jego rękach, że tak samo wstaniemy z martwych i będziemy mieli udział w wieczności.  Podobnie jak On, będziemy żyć bez końca. 

Zmartwychwstanie Chrystusa potwierdzeniem wybawienia nas z grzechów

Ap. Paweł mówi, że gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to pomimo Jego śmierci na Golgocie, nadal trwalibyśmy w grzechach, ciągle bylibyśmy zagrożeni wiecznym potępieniem.  A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.(1. Koryntian 15:17-18). Tak więc nasze wyzwolenie z grzechów zależy nie tylko od śmierci krzyżowej Jezusa, ale również i od Jego zmartwychwstania. Przechodząc bowiem do nowego życia, Pan Jezus stał się pełnym potęgi Panem, wybawiającym z niewoli grzechu i udzielającym swojego Ducha. Tego Chrystusa uwalniającego od grzechów można teraz spotkać wszędzie, w każdym zakątku ziemi. Takie spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, przebaczającym grzechy wszystkim żałującym za nie, jest jednocześnie pojednaniem się z Bogiem, naszym Stwórcą . Zmartwychwstały Jezus posiada moc udzielania nam łaski, która uwalnia nas od grzechów i upodabnia do Niego samego. Chrystus daje nam udział w swoim życiu, w swojej świętości, w swojej miłości i posłuszeństwie Ojcu. Przez ten udział stajemy się nowymi stworzeniami, oczyszczonymi, uświęconymi i odrodzonymi duchowo. W tej chwili Chrystus przez swego Ducha ożywia naszą duszę. W dniu zmartwychwstania w sposób doskonalszy podzieli się z nami swoim życiem, ożywiając również nasze ciało.

Oby i te Święta Zmartwychwstania naszego Pana na nowo nas rozradowały wielkością daru, jakim jest Zwycięstwo nad śmiercią.  Oby zwiastowanie o Jego Zwycięstwie nie było tylko słowem o czymś niespotykanie wielkim, lecz świadectwem o nowym życiu, jakim nam darował.

Další informace