Jistoty v dnešní době II

Naše křesťanské jistoty jsou založeny na Božím slovu a na Boží přítomnosti v našem životě.

Pán Ježíš Kristus nás ujišťuje: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ Mat.24,35.

1. Pán Ježíš Kristus je zdrojem pravdy.

„Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Jan 18,37

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ Jan 14,6. „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“Jan 8,31. Díky Němu víme pravdu o Bohu, že je našim milujícím Otcem, známe tajemství zla, které ničí život lidstva, známe tajemství vykoupení z moci zla a smrti a zdroj nového života, známe také budoucnost, kterou nám ve své veliké lásce připravuje. „Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ Luk.19,10. Víme, že smyslem života není heslo „Tolik máš ze života, co si užiješ“, ale láska. Smíme vědět se stoprocentní jistotou, že smyslem života je láska k Bohu a k bližním. „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Mat.22,37. Víme, proč žijeme.

2. Víme, v jaké době žijeme.

Žijeme v době před druhým příchodem Krista na tuto zem. Kristus nám odhalil mnohá znamení, která budou jeho příchod předcházet. Jeho prorocká slova se nyní naplňují.

Přibývá přírodních pohrom. „Bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.“ Mat.24,7. „Budou znamení na slunci, měsíci hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.“ Luk.21,25-26.

Vztahy mezi lidmi se zhoršují. „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.“ 2.Tim.3,1-4.

Války mezi národy šíří děs a hrůzu. „Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.“ Mar.13,7. „Povstane národ proti národu a království proti království.“ Luk.21,10. Mat.24,7.

Pronásledování křesťanů narůstá. Křesťané jsou upalováni zaživa, stínáni, křižováni, mučení k smrti a vězněni v kovových přepravních kontejnerech. Každým rokem umírá přibližně sto tisíc křesťanů pro svou víru. „Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.“ Mat.24,9. „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“ Jan 15,18-19. „A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou… Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.“ Mat. 10,28.32. „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť, kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.“ Mar.8,34-35. Jan 16,33.

Mnozí křesťané se stávají lhostejnými. „A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.“ Mat.24,12. „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký… Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“ Zj.3,15-16. „Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej… Potom přišly… a prosily: Pane, otevři nám! On odpověděl: Amen, pravím vám, neznám vás “ Mat.25,1-12.

Evangelium se šíří mezi národy. „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ Mat.24,14. „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ Mat. 28,19-20. „A budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Sk.1,8. Děkujeme za všechny misionáře, kteří plní Kristův příkaz a nesou evangelium národům.

3. Pán Ježíš je s námi a učí nás žít; je skvělým Učitelem.

„A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Mat.28,20. „Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život; nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve.“ Jan 10,14.27. „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším.“ Mat. 11,29. „Hledejte především Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Mat.6,33. „Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.“ Jan 13,13-14 „Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.“ Luk.6,27-28

4. Pán Ježíš zasáhne brzy do dějin.

Apoštol Pavel napsal: „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost… Pak se naplní, co je psáno: Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!“ 1.Kor.15,51-54. „My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“ 1.Tes.4,15-17. „Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat, a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata, a druhá zanechána.“ Luk.17,34-35.

5. Kristus odmění každého, kdo mu slouží.

„Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého Pána.“ Mat.25,21. „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou…  Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Mat. 25,34-36.40.

6. Čeká nás nádherná budoucnost.

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.  V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo… Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ Jan 14,1-3  „A viděl jsem nové nebe a novou zemi... A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí.A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo.“ Zj.21,1-4.

7. Pán Ježíš je zdrojem jistoty.

„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.“ Jan 11,25.  „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ Zj.1,17. „Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!  Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída nebezpečí nebo meč?… V tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Řím.8,34-39. „Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.“ Žid.13,15. Kristus nás ujišťuje: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ Mat.24,35.

Další informace