Josefova píseň lásky

Tam, kde v dáli žhavé slunce pálí, pasou ovce unavených stád. Bratři moji v nedohledné dáli, hledám vás a mám vás rád.

Všichni tvrdí byli jste jak skály. V temné jámě skončil se můj pád. Bratři moji v nedohledné dáli, hledám vás a mám vás rád.

Josefa proč tolik jste se báli? Závistí proč dali jste se hnát? Bratři moji v nedohledné dáli, hledám vás a mám vás rád.

Mému pláči v Egyptě se smáli, ale Bůh mě těšil tolikrát! Bratři moji v nedohledné dáli, hledám vás a mám vás rád.  (Luděk Rejchrt)

Podívejme se dnes spolu na velikonoční příběh z trochu jiného úhlu. Písnička bratra L. Rejchrta, která mě k tomuto zamyšlení přivedla, je pravda mnohem hezčí, když se zpívá, ale to do tištěného časopisu nedostanu.

Příběh o Josefovi prodaném bratřími do Egypta (Gn 39-47) je  jeden z nejkrásnějších, které asi znáte z nedělní školy. Tento Jákobův milovaný syn není u svých rodných bratří zrovna dobře zapsán. Ne že by jim ubližoval.  Jejich závist snad vyvolává to, že jej otec obzvlášť miloval. A pak se přidala ta věc s jeho sny. Josef vypráví, že se mu zdálo, jak se na poli jeho snopu klaní snopy jeho bratrů.  Oni to chápou, jako že se nad ně vytahuje.  Když jednou šel hledat své bratry na pastvu, rozhodli se, že Josefa zabijí. Ruben ostatní přiměl, aby jej nezabíjeli a tak jej jen vhodili do cisterny a po chvíli prodali do egyptského otroctví.  V Egyptě je však s Josefem Hospodin a všemu, co dělá, dopřává takové požehnání, že si Josef získává zvláštní přízeň  pánů nad sebou. Přesto projde zvláštní zkouškou pokušení a nevinně je uvržen do vězení.  Díky snu, který vyložil faraonovým dvořanům, se později dostane před krále a přináší  výklad i jeho závažných snů.  To mu vynese mimořádné povýšení a z Josefa se stává „Zachránce Egypta.“ A v této vysoké pozici se znovu setkává se svými bratry.  Josef je zkouší, ale nakonec se jim dává poznat a zachraňuje i celou rodinu Jákobovu před hladem.

Celý ten příběh, nahlíženo výše zmíněnou písničkou, je pozoruhodným příběhem lásky.  Příběhem, v němž hlavní hrdina hledá, jak závistivým a tvrdým spolubratřím dát najevo lásku. A právě v tomto velikonočním čase nám celý příběh určitě připomene  i jiného „milovaného syna“ a jeho velikou lásku.  Celý ten Josefův příběh se nám zde otevírá jako předobraz Pána Ježíše Krista. On je tím pravým Božím milovaným synem, který přišel na svět, aby hledal a spasil (zachránil), co bylo zahynulo (Lk 19,10). On byl přece také prodán za třicet stříbrných, On byl vydán do rukou cizího národa svým vlastním národem, a On to vše podstoupil proto, aby se mohl stát zachráncem a spasitelem celého světa. Ježíšovo vzkříšení a nanebevstoupení je pro nás křesťany oním Josefovým pozdvižením do pozice místokrále.  Věříme a vyznáváme, že On je nyní Tím, komu je dána všechna moc i sláva. V této chvíli jsme to my, pohanské národy, které přijímají skrze něj záchranu. Ale podle zaslíbení písma vyhlížíme, že v brzké době dojde k tomu, že tohoto Ježíše pozná jako zachránce i celý Izrael (Řím 11,26).

Příběh Josefův je vskutku nádherným, prorockým předobrazem spasení, které nám přináší Ježíš Kristus. Tím, že kvůli nám sestoupil do jámy utrpení a smrti, tím, že na sebe vzal způsob služebníka a v pokoře podstoupil i smrt, „proto jej Bůh vyvýšil, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno“(Fp 2,9)…

Asi víte, že na Pánu Ježíši Kristu se naplnilo mnoho SZ proroctví.  Jsou to zvláštní důkazy pravdivosti Ježíšova božského poslání.  Matematická možnost, že by se na někom vyplnilo tolik předpovědí náhodou, je nemyslitelná. A když si připomenete tento Josefův příběh, pak máme před sebou opravdu prorocký předobraz Ježíšova života, jeho ponížení i Jeho konečné slávy. A celé to odkazuje jednoznačně k tomu, co je předmětem i naší víry. V Ježíši Kristu se naplňuje tajemný cíl dějin – záchrana světa. Josefův příběh známe. Končí nádherným smířením bratrů a záchranou Egypta i Izraelitů od hladu. Ježíšův příběh v mnoha okolnostech do Josefova nádherně zapadá, rozšiřuje jeho světový dosah, prošel již fází vyvýšení a otevření spásy pohanům.  Spasení celého Izraele je něco očekávaného před námi.  Vidíme tak, že se Boží plány naplňují a mělo by nás to plnit  velkou radostí. Bůh to s námi lidmi myslí k dobrému a jeho zájem o člověka je zájmem lásky.

Bratři moji v nedohledné dáli: Hledám vás a mám vás rád!!!!!

Tu písničku vám někdy zazpívám.

Další informace