Izrael - svědek Boží věrnosti

"Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael." Řím. 11, 25-25.

V první polovině dubna jsem opět navštívil Izrael. Když jsem se rozhlédl po této velmi malé zemi, vzpomněl jsem si na slova, která řekl Pán Bůh Abrahamovi: "Celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky." 1.Moj.13,15.

Po 1900 letech rozptýlení Židů po celém světě vznikl 14.5.1948 novodobý stát Izrael. Židé ze všech národů se mohli znovu vracet do své země. Izrael má v současné době 7.645.000 oby-vatel, z toho 5.770.000 Židů. Stále se stěhují další Židé z různých zemí světa do Izraele - do své vlasti. Naplňují se tak prorocká slova: "Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já vezmu syny Izraele zprostřed pronárodů, kamkoli odešli, shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země." Hz.37,21.

Při pohledu na jarní přírodu v izraelské zemi, na zalesněné hory, na veliké množství fóliovníků (skleníků) a palmových hájů, byl jsem plný úžasu, jak se izraelská země mění v zelené háje, lesy a sady. Viděl jsem na vlastní oči naplnění prorockých slov: "A vy, izraelské hory, vyženete své větvoví a ponesete své plody mému izraelskému lidu budete obdělávány a osívány." Hz..36,8-9. Izrael má velmi málo vody. Byl jsem překvapen, když jsem viděl mnoho umělých vodních nádrží, podobných našim rybníkům, kde se shromažďuje voda v době dešťů a pak se z těchto nádrží rozvádí pomocí hadic ke stromům, keřům a různým rostlinám v celé zemi. Byl jsem velmi překvapen, když jsem se dozvěděl na jihu Negevské pouště, že v městě Ejlat a v celém okolí se používá na polích i v domácnostech jen voda z moře, která je zbavena soli. Když jsme projížděli vesnice i města, obdivoval jsem výstavbu domů, nová moderní sídliště, která září čistotou, připomněl jsem si prorokova slova: "Města budou osídlena, a co je v troskách, bude vystavěno." Ez. 36,10.33. V troskách tam bylo opravdu velmi mnoho vesnic i měst. Obdivoval jsem práci archeologů, kteří základy dávných budov odkopali, trosky odstranili, kameny dali na svá místa a umožňují nám vidět základy budov z doby izraelských králů, z doby Pána Ježíše i z doby pozdější.

Když jsme projížděli Negevskou poušť a mohli sledovat množství palmových hájů a nekonečné množství fóliovníků, ve kterých rostou stromky i keře a na nich zraje kvalitní ovoce, stále jsem si uvědomoval, jaký je to Boží zázrak. Je to přesné naplnění prorockých slov: „V poušti dám vyrůst cedrům, akáciím, myrtě a olivám, na pustině vysadím cypřiš, platan a zimostráz spolu, aby viděli a poznali, že toto učinila ruka Hospodinova." Izaj. 41,19. Byl jsem dojat, když jsme projížděli na Negevské poušti kolem vesnice, která se jmenuje podle prvního izraelského premiéra Davida Ben Guriona. Tam jsme se dozvěděli, že když v roce 1970 ukončil svoji politickou činnost (byl 13 let premiérem), odešel ve věku 84 let pracovat do kibucu na Negevské poušti, aby pomáhal proměňovat poušť v zelenou oázu. 

Když jsem před 18 lety na podzim přijel do Izraele a viděl tu hnědou, sluncem spálenou a vysušenou zemi i ty veliké kamenité a písečné pouště, kladl jsem si otázku: Proč Pán Bůh dal svému vyvolenému národu tak mizernou zemi? Po dlouhém uvažování, jsem došel k závěru, že asi proto, aby tvrdě pracoval. Žít v Izraeli znamená skutečně velmi tvrdě pracovat a intenzívně přemýšlet jak tu kamenitou poušť proměnit v úrodnou zemi. A Pán Bůh jejich tvrdou práci i to přemýšlení opravdu požehnává. Projeli jsme celý Izrael od severu až k jihu, všude vyrůstají palmové háje a na cestách jsme neviděli ani jednu havárii. S obdivem konstatuji: Bůh Abraháma, Izáka a Izraele je skutečně věrným Bohem, plní věrně své sliby. A satan zuří. Mnozí v okolních národech jim závidí. Někteří by je dokonce rádi zlikvidovali. Izrael potřebuje naléhavě i naše přímluvné modlitby.

Další informace