Jistoty v dnešní době I.

Naše křesťanské jistoty jsou založeny na Božím slovu a na Boží přítomnosti v našem životě.

Pán Ježíš Kristus nás ujišťuje: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ Mat.24,35.

1. Pán Ježíš Kristus je zdrojem pravdy.

„Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Jan 18,37  „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ Jan 14,6. „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“Jan 8,31. Díky Němu víme pravdu o Bohu, že je naším milujícím Otcem, známe tajemství zla, které ničí život lidstva, známe tajemství vykoupení z moci zla a smrti a zdroj nového života, známe také budoucnost, kterou nám ve své veliké lásce připravuje. „Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ Luk.19,10. Víme, že smyslem života není heslo „Tolik máš ze života, co si užiješ“, ale láska. Smíme vědět se stoprocentní jistotou, že smyslem života je láska k Bohu a k bližním. „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Mat.22,37. Víme, proč žijeme.

2. Víme, v jaké době žijeme.

Žijeme v době před druhým příchodem Krista na tuto zem. Kristus nám odhalil mnohá znamení, která budou jeho příchod předcházet. Jeho prorocká slova se nyní naplňují.

Přibývá přírodních pohrom. „Bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.“ Mat.24,7. „Budou znamení na slunci, měsíci hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.“ Luk.21,25-26.

Vztahy mezi lidmi se zhoršují. „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.“ 2.Tim.3,1-4.

Války mezi národy šíří děs a hrůzu. „Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.“ Mar.13,7. „Povstane národ proti národu a království proti království.“ Luk.21,10. Mat.24,7.

Pronásledování křesťanů narůstá. Křesťané jsou upalováni zaživa, stínáni, křižováni, mučení k smrti a vězněni v kovových přepravních kontejnerech. Každým rokem umírá přibližně sto tisíc křesťanů pro svou víru. „Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.“ Mat.24,9. „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“ Jan 15,18-19. „A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou… Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.“ Mat. 10,28.32. „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť, kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.“ Mar.8,34-35. Jan 16,33.

Mnozí křesťané se stávají lhostejnými. „A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.“ Mat.24,12. „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký… Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“ Zj.3,15-16. „Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej… Potom přišly… a prosily: Pane, otevři nám! On odpověděl: Amen, pravím vám, neznám vás “ Mat.25,1-12.

Evangelium se šíří mezi národy. „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ Mat.24,14. „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ Mat. 28,19-20. „A budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Sk.1,8. Děkujeme za všechny misionáře, kteří plní Kristův příkaz a nesou evangelium národům.

Pokračování příště.

Další informace