Radikální Ježíš 2

8. Ježíš byl radikální k následování II.:

Matouš 16,24-27: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Co to znamená zapřít sám sebe? Co to znamená vzít svůj kříž? Kříž byl popravčím nástrojem. Tzn., že musím popravit své já, své sklony, své zlé, myšlení, slova i skutky. Není to jednoduchá záležitost. Dokud jsem zde na zemi starý člověk, starý Adam bude bojovat až do konce, aby nás oklamal, svedl a podvedl. Ale je to podmínka nutná, abychom mohli být ryzími následovníky Ježíše Krista. Zapřít sám sebe. Znovu hledat sílu u Krista.

9. Ježíš je radikální ohledně cesty do Božího království:

Jan 14,4-6: A cestu, kam jdu, znáte." Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?" Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

To je také radikální. Zde neplatí, že všechny cesty vedou do Božího království. Zde platí, že jedinou cestou do Božího království, do věčného života je osoba Ježíše Krista. Ten, který byl obětován místo nás, aby nás zachránil právě pro věčnost. Není nikdo jiný, pouze Ježíš!!

10. Ježíš je radikální k věčnému životu:

Jan 11,25-26: Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"

To je radikální prohlášení ke smrti a k věčnému životu. To je opravdová revoluce. Kristus, který zemřel a vstal z mrtvých, nežije pouze v myšlenkách, ale skutečně. Jeho hrob je prázdný, On skutečně žije. Po Jeho zmrtvýchvstání ho vidělo mnoho lidí. Ap. Pavel uvádí: 1.Kor.15,1-12.

Ježíš žije. On je zárukou, že budeme žít i my, pokud budeme Kristu důvěřovat.

11. Ježíš je radikální k Božímu království:

Jan 14,1-3: "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. V domě Boha Otce je mnoho příbytků." Ježíš nám tam chystá místo. To je realita a skutečnost. To je naše naděje. Když odejdeme z tohoto světa, půjdeme domů.

Ježíš byl radikální ve všech oblastech. Když ho chtěli provolat králem, tak odešel a zmizel v davu. Nikdy nezapomněl, proč přišel na svět. Zůstal věrný až do konce. Zvítězil na hříchem, pokušením i smrtí.

Další informace