Čekání na neobvyklého Krále

“Umíme si představit život v zemi, ve které všichni nejen akceptují veřejnou moc, nejen mají rádi svého prezidenta, souhlasí s rozhodnutími parlamentu a přijímají bez větší kritiky činnost vlády, ale dokonce milují své veřejné činitele a bezpodmínečně jim důvěřují? – zeptá se možná někdo z nás někoho, kdo není z našeho společenství. Ten někdo odpoví: „Nereálné, to je možné pouze ve snech.”

Ve skutečnosti se nám lidská vláda nespojuje s ničím dobrým. Ale přesto naši dobří známí, které si připomínáme v období Vánoc – mudrci z východu – čekali na příchod zvláštního Krále, pro kterého byli připraveni překonat dlouhý kus cesty, aby Ho spatřili, poklonili se mu a vzdali Mu čest. „Co to bylo za vládce?“ – zeptá se někdo cizí.

 Doufám, že někdo z nás odpoví: „To je Král, který se narodil na této zemi, ne proto, aby kohokoliv přinutil k podřízení se Jemu, ale aby si získal srdce jednotlivých lidí, získal si je svou láskou, moudrostí, silou, radostí a pokojem. Tím vším, po čem člověk tak velmi touží a co je pro něj tak obtížné najít na tomto světě. To je neobvyklý Král. Král, který miluje své poddané a opouští pro ne celé své Království, aby přišel mezi ně a mohl je do svého království pozvat. Král, který potom umírá proto, aby připravil cestu do svého Království těm, kteří se rozhodnou vejít pod jeho vládu.” „Umírá? – zeptá se někdo – a to na kříži jako nejhorší trestanec? Co je to potom za Krále, že se nemůže udržet při moci?”

„Ten Král – odpoví, doufám, nejeden z nás – to je Král, který nejen že neztratil moc, ale bude ji mít navždy. Dokonce ani smrt Ho nezbavila moci, protože třetího dne po své smrti vstal z mrtvých. A za 40 dní po vzkříšení řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. [Mat. 28:18] Ten Král, to je Boží Syn, to je Bůh, který přijal lidskou podobu, aby vzal Tvůj hřích, slabost, chudobu a nemoc, dal Ti úplně nový život a pozval Tě k sobě, do Svého Království. To vše učinil před 2000 lety.”

„Před 2000 lety – zeptá se někdo jiný. Co to má společného s námi v 21. století?” „Vidíš – doufám, že odpoví nejeden z nás – ten Král, stále žije. Poté, co veškeré vlády na zemi zaniknou, On bude stále u moci. V určitém smyslu Jeho království už tady je, protože vládne v srdcích mnoha lidí, mezi jinými i v mém. Ale Jeho trůn je v nebi, po boku Jeho Otce, Jediného Boha. On zároveň slíbil, že se vrátí pro své, že se vrátí, aby je vzal k sobě. On sám říká, že na tom místě jim setře každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ [Zjev.Janovo 21:4].

Možná se tehdy ten, kdo není od nás zeptá – „Kde Ho můžu najít, kde a kdy se vrátí? Kde a jak je potřeba na Něho čekat?” A tehdy, doufám, nejeden z nás odpoví: „On tady je, slyší Tě a promlouvá k Tobě: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. [Zjev.Janovo 3:20]. Ten Král – řekne dále někdo z nás – se jmenuje Ježíš Kristus. On teď chce vejít do Tvého srdce, chce uspořádat Tvůj život a každý den Tě doprovázet. Ta cesta nemusí být lehká, ale stojí za to, protože vede do Domu Jeho Otce, do nebe.”

„Proč ta cesta není snadná?” - zeptá se ten, kdo není od nás. „Protože On jasně uvedl, co musíme dělat při čekání na Jeho tentokrát již pro všechny viditelný návrat. Řekl: ‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ [Mat. 28:37-39]. A dokonale víš, jaký je tento svět, jací jsou lidé. Ukázat jim, že miluješ Pána Boha, že miluješ je, nebude snadné, ale bude to stát za to. Tak co, chceš už dnes k Němu patřit, podřídit se jeho věčné vládě a očekávat Jeho návrat jako Krále králů? – zeptá se, doufám, někdo z nás, někoho, kdo k čekajícím na návrat Krále stále ještě nepatří.

Drahý příteli, možná jsi jedním z nás, protože chodíš do našeho kostela, byl jsi u nás pokřtěný, možná dokonce konfirmovaný, a možná jsi měl u nás svatbu. A v tom případě, má smysl dělit svět na ty od nás, a na ty, kteří od nás nejsou? Významnější otázka je, jestli opravdu jsi jedním z těch, kteří čekají na návrat Krále, který se jmenuje Ježíš. Jestli jsi už poznal Jeho lásku a teď v souladu s Jeho vůlí, vůlí Největšího Krále, v té lásce chceš žít? Pokud ano, tak jestli děláš všechno pro to, aby ti, kteří Krista ještě neznají, poznali čím je opravdu Jeho láska? Kéž by Advent, do kterého jsme vkročili a svátky, na které čekáme, nás k tomu motivovaly a posilovaly. Kéž bychom nemuseli dělit ten svět na “nás” a “ty druhé”.

Další informace