Modlitba

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6:9-10

Milé sestry a milí bratři, jak jste si už možná všimli, v našem městě a konkrétně v nenápadných prostorách vaší farnosti Na Rozvoji začal koncem září minulého roku nepřetržitý řetězec modliteb 24/7. Modlit se budeme neuvěřitelných 365 dní v kuse, pokud si pro nás dříve nepřijde náš Pán :-). V rámci celého národa je to ojedinělá událost. Jsem vděčný Bohu, že křesťané z našeho města mají touhu se modlit a proměňovat sebe i své okolí.

Když jsme připravovali tento modlitební řetězec, stále jsem přemýšlel o tom, za co se budeme celý ten rok modlit? A vzpomněl jsem si na začátek hnutí 24/7 v našem městě, když jsem si rezervoval svou první hodinu v modlitební místnosti. Byl jsem nervózní a neustále jsem si kladl otázku, za co se tam budu celou tu hodinu modlit? V hlavě jsem si připravoval různá témata, abych snad ani na chvilku nezaváhal a plně využil každou minutu svého rezervovaného času. Když jsem však vstoupil do modlitební místnosti, naplnil mě krásný pocit pokoje a klidu.

Veškerý stres a shon všedního dne šel stranou a já jsem tu stál sám uprostřed krásně vyzdobené místnosti a vůbec jsem neřešil, za co a jak se budu modlit, ale prostě jsem začal rozmlouvat se svým Pánem. Na svou otázku jsem dostal jasnou odpověď, není to o množství slov, ale o tom naučit se přebývat v Boží přítomnosti.

No dobře, ale co teď, když se z jedné modlitební hodiny vyklubal celý rok modliteb? A toto je slovo, které jsem před začátkem ročního modlitebního řetězce přijal: „Přijď tvé království. Staň se tvá vůle, jako v nebi tak i na zemi.“

Hned jsem začal přemýšlet nad tím, co to slovo znamená. Proč se mám modlit, aby přišlo Boží království? Boží království není vidět, nemohu najít jeho pevné hranice na mapě světa. Když si poslechnu rádio nebo se podívám na zpravodajství v televizi, tak o něm neuslyším žádnou reportáž. Kde ho tedy najdu? V současné době se opravdu nejedná o žádnou nadvládu nad určitým územím. Boží království je o vládě a moci našeho Boha nad našimi životy. Začíná v našich srdcích ve chvíli, kdy uvěříme. Když se modlíme, aby přišlo Boží království, chceme, aby se ztracení lidé tohoto světa obrátili k Bohu a učinili ho svým Pánem. Slovy „Přijď tvé království“ nepřipomínáme Bohu, aby náhodou nezapomněl dokončit, co započal. Spíše je to výzva směrem k nám. Můj Pane, co můžu udělat pro to, aby Boží království přišlo mezi nás? Jak mohu přiložit ruku k dílu? Proto, když v modlitbě voláváme „PŘIJĎ“, jako bychom jedním dechem dodávali, tak BĚŽ a hlásej evangelium ztraceným, protože právě tak přichází Boží království mezi lidi.

A jak s tím souvisí druhá část 10. verše: „Staň se tvá vůle, jako v nebi tak i na zemi.“? Snad všichni máme své problémy, starosti, trápení nebo potřeby, se kterými dnem i nocí přicházíme k Bohu. Je to správné, je to biblické a navíc, za kým jiným bychom šli? Ale mnohdy se nám stává, že se do toho v modlitbě opřeme takovým způsobem, že nedáme prostor Bohu, aby k nám mohl mluvit. Z našich úst se stal modlitební „kalašnikov“. Sypeme ze sebe zaručené rady, co a jak by měl Bůh udělat, aby se stalo to či ono. Jenže Bůh ví mnohem dříve, než otevřeme svá ústa, co chceme říct a dokonce On ví mnohem lépe než my, jak ty věci vyřešit. To nás přivádí k otázce, je vůbec potřeba, abychom se modlili, když Bůh stejně vždy udělá, co chce? Ano, má to smysl a právě tomu nás má modlitba naučit, umět naslouchat. Modlitba „Staň se tvá vůle“ není o tom, abychom Bohu předepisovali, co je Jeho vůle, nebo Ho přesvědčili o svých záměrech. Tato modlitba nás má přivést k hledání Boží vůle do našich každodenní situací – jedná se o pokorné naslouchání a aktivní hledání toho, co je Jeho vůlí, abychom dělali.

Příklad si můžeme vzít od našeho Pána, když se před svým umučením modlil v Getsemane: “Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. (Lk 22:42)“. Ve chvíli, kdy Ježíš věděl, jaká muka bude muset podstoupit, stál před nelehkým rozhodnutím naplnit Otcovu vůli nebo prosadit tu svou. A všichni moc dobře víme, jak se náš Pán rozhodl a co Jeho rozhodnutí znamenalo pro náš život. On je tím, který započal šíření Božího království na této zemi, když v poslušnosti a beze zbytku naplnil Otcovu vůli.

Dovolme proto Bohu, aby skrze nás budoval Boží království na této zemi. Dovolme Mu, aby se v našich životech uskutečňovala Jeho vůle na úkor té naší. Velkolepý Boží plán spásy lidí se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Každý máme v tomto projektu své místo a svůj úkol. Víme, kde nás Bůh chce mít a známe Jeho záměry s našimi životy?

Hojnost Božího požehnání v nadcházejícím roce přeje

koordinátor modliteb 24/7 v Českém Těšíně a člen sboru AC-Křesťanské centrum.

Další informace