Nebešťan se stal pozemšťanem

Nebešťan se stal pozemšťanem, aby se pozemšťané mohli stát nebešťany!

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16

Umíte si představit, že byste měli před sebou cestu 120 km na obyčejném oslu? Taková cesta by trvala skoro týden. A umíte si představit, že takovou cestu má před sebou žena v 9. měsíci těhotenství, tedy před porodem? Marie musela absolvovat takovou obtížnou cestu z Nazareta až do Betléma. To muselo být mimořádně náročné! Proč musela jet tak daleko? Copak v Nazaretě neměli žádnou porodnici?

Porodnici opravdu neměli. Ale cestovat musela proto, že vládce římského impéria – císař Augustus si vymyslel, že provede v části svého impéria majetkový soupis lidu, aby věděl, kolik má daňových poplatníků. A každý občan musel být zapsán v místě, kam podle svého rodu patřil. Protože Josef patřil do Betléma, musel tam putovat i se svojí mladou manželkou. Byla to jistě pro Marii velmi náročná cesta. Kde asi nocovali? Jen co přišli po několikadenní únavné cestě do Betléma, přiblížila se pro Marii těžká hodinka. V Betlémě nebyla samozřejmě také žádná porodnice, ale nebyla k dispozici ani žádná obyčejná světnička. Unavená Marie musela rodit ve špinavém chlévě. Žádná dnešní maminka by jistě nechtěla rodit v takových podmínkách.

Jaké je to zvláštní. V Nazaretě by Marie měla určitě k dispozici čistou světničku. Ona však musela opustit Nazaret, absolvovat týdenní nepříjemnou cestu, aby nakonec porodila dítě ve špinavém chlévě.

Ptáme se: Bylo to týdenní nepříjemné putování do Betléma shodou okolností, anebo ten císařův nápad, počítat občany právě v této době, měl nějaký hlubší smysl?

Jistě jste už slyšeli, že 750 let před Kristem žil v Izraeli prorok jménem Micheáš, který prorokoval, že Mesiáš – Spasitel se narodí v Betlémě. Marie, která čekala narození Mesiáše, žila však v Nazaretě. Bydlela v Nazaretě i se svým mužem Josefem. Neměli žádný důvod, aby se během jejího těhotenství stěhovali do Betléma. Kdyby nepřišlo císařovo nařízení, Ježíš by se narodil v Nazaretě. Byla by to veliká chyba? Určitě ano. Znamenalo by to veliké fiasko v Božích plánech, znamenalo by to nesplnění Božího proroctví.

Proto Pán Bůh zasáhl do dějin. Dal císaři Augustovi nápad: provést v části impéria sčítání lidu. Josef se tedy musel podřídit císařskému nařízení a šel i se svoji manželkou do Betléma. Josef s Marií byli prostí lidé a jistě nechápali, proč musejí prožívat takové komplikace a složité okolnosti právě v době, kdy čekali narození dítěte. Vždyť to trápení s cestováním bylo jistě veliké.

Bylo to však zvláštní Boží řízení a přesné načasování dějinných událostí. Mesiáš se musel narodit přesně podle starého biblického proroctví v Betlémě.

Ve vánoční zvěsti Lukášova evangelia je dvakrát použito slovo soupis a dvakrát slova dát se zapsat při soupisu. S narozením Spasitele je tedy neoddělitelně spojen soupis lidu – zapisování občanů. Tak byl zapsán nejen Josef a jeho manželka, ale také jejich nově narozené dítě - Ježíš.

Jaké je to zvláštní – vládce nebe a celého vesmíru sestoupil na zem, aby byl zde zapsán do evidence obyvatel planety Země.

Můžeme to říci i takto: Nebešťan sestoupil na zem, aby byl zapsán do seznamu pozemšťanů!

A my se oprávněně ptáme: PROČ TO UDĚLAL?

Proč Stvořitel světa opustil nádherné nebe a přišel v lidském těle do největší zemské chudoby?

Proč ten, který byl v nebi od věků Bohem – duchovní bytostí, vzal na sebe lidské tělo a přišel mezi obyčejné pozemšťany?

Proč ten, který byl v dokonalé nebeské čistotě, si zvolil místo narození ve špinavém chlévě?

Proč ??? Z prostého důvodu:

Proto, aby pozemšťané – lidé této země - se mohli stát obyvateli nebe, tedy nebešťany!

Proto, aby i ti nejchudobnější, kteří mají na zemi k dispozici jen špinavý chlév, mohli jednou přebývat uprostřed nádhery nebe!

Proto, že nás lidi miluje tak velikou láskou, byl ochoten pro nás projít tak hlubokým ponížením, jaké nejsme schopni ani pochopit, aby nás přenesl z propasti zatracení do nebeské slávy.

Buď mu za to věčný dík a věčná sláva.

Další informace