Půst v životě křesťana

Nejen proto, že jsme vstoupili do postního období, ale taky proto, že u nás na mládeži nedávno proběhl modlitební řetězec s půstem za stávající i nové členy, jsme opět přemýšleli nad tím, co půst vlastně znamená. Je to jen to, že nebudu celý den jíst a možná se u toho budu tvářit útrpně? Má půst pro nás nějaký význam? Jak má vlastně vypadat?

Když se podíváme do Bible, už ve Starém zákoně najdeme příklady půstu. Král David se postil na znamení pokání po tom, co mu prorok Nátan oznamuje Boží trest za to, že zhřešil s Bat-šebou a nechal odstranit jejího manžela Urijáše. Také prorok Daniel se postí v žíněném rouchu a popelu. Modlí se k Hospodinu a očekává přijetí vidění. I na dalších místech najdeme příklady půstu jednotlivců jako součásti pokání, zármutku nebo podporu modlitby. V dobách neštěstí, pohrom nebo hrozby Božího trestu byly vyhlašovány i posty veřejné pro celý lid, dokonce i dobytek.

Postupem doby ale půst získal deformovanou podobu a lidé ho často vnímali jen jako jakýsi předepsaný náboženský úkon. Proroci před tímto varovali. Proto například u proroka Izajáše v 58. kapitole čteme, co to je pravý půst. Pán Bůh ústy proroka varuje lid před povrchností a zdůrazňuje, že samotný půst nemá význam, pokud není spojen s pokorou a celkovou vnitřní změnou člověka.

V Novém zákoně dává Pán Ježíš půstu zcela jiný význam. V Matoušově evangeliu říká, že půst má být znamením našeho návratu k Bohu, ale má se odehrávat ve skrytosti, v soukromí, ne na odiv druhým lidem. Má být radostnou záležitostí, ne projevem nějakého utrpení.

Co z toho všeho tedy pro nás vyplývá? Co jsme si během měsíce, kdy jsme se postili a modlili za naši mládež, mohli uvědomit? S jakými postřehy ze strany mládežníků jsme se setkali?

· Půst není jen záležitostí jednoho období před Velikonocemi. Má své místo během celého roku.

· Půst se netýká jen jídla. Můžeme si odříct i jiné věci, které nás odvádějí od Boha a ubírají čas – počítač, internet, televize. Každý si určitě to své najde.

· Díky půstu se můžeme lépe soustředit na věci, na kterých nám záleží, o které chceme bojovat. Během dne si je můžeme více připomínat.

· Půst, který není spojený s modlitbou a pokáním nemá význam. Hrozí, že se stane jen jakousi „zbožnou“ formou bez obsahu.

Další informace