Plnit Kristův příkaz - naše jedinečné poslání!

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky!" Tento příkaz zanechal náš Pán Ježíš Kristus všem svým následovníkům, tedy i nám. V době komunismu bylo prakticky nemožné, aby z Československa byl někdo vyslán jako misionář k pohanským národům.  Mám velikou radost, když smím číst nebo slyšet o Moravanech, kteří v 18.století vyslali z jednoho sboru v Ochranově víc než 200 misionářů na všechny strany světa.  Již 21 let máme svobodu a neomezené možnosti plnit program svého Mistra při neseni evangelia.

Po dlouhých modlitbách jsme se dožili vzácné chvíle, kdy v neděli 14.listopadu 2010 byl na službách Božích vyslán z Evangelického a.v. sboru ČCE v Českém Těšíně bratr Martin Stařičný do misijní práce v Africe. Byl vyslán přes Wycliffovu misii, aby se jako počítačový odborník podílel na podpoře překladu Bible do afrických jazyků. Místem jeho půlroční misijní služby se stala Nigérie, kde spolupracuje s  bratrem Janem Vaňáčkem z Brna.

Jsme velmi vděční Pánu, že oběma bratřím vložil do srdce touhu podílet se na plnění Kristova příkazu a dal jim rovněž dostatek odvahy jít do cizího světa, kde křesťanům hrozí mnohá nebezpečí. Jsme velmi vděční všem bratrům a sestrám, kteří se za ně pravidelně modlí a pravidelnou finanční podporou se podílejí na plnění Kristova příkazu. Je to pro nás důvod k veliké radosti, že i my evangelíci se podílíme na nesení Kristova evangelia národům, které s velikou touhou na ně očekávají.  Kéž by se naše radost rozmnožila, aby i z naší církve vyšli další stateční pracovníci do Božího díla.

Další informace