Kde jsou písmáci?

„Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“

Skutky 17,11

Dlouhou dobu mě provází zkušenost, že křesťané málo studují Písmo svaté. Pokud je vůbec čtou, pak jen zběžně, žijí jen z letmých znalostí. Na evangelizačním shromáždění v Dzięgielowie jsem vyslechl výborný biblický seminář o Davidovi bojujícím s Goliášem. Byl to jeden z několika na sobě nezávislých signálů zdůrazňujících tutéž: je třeba se vracet ke hlubinnému studiu Bible, k písmáctví. Písmáci byli prostí lidé, těžce pracující sedláci, rolníci, kteří milovali Bibli, pilně ji četli, znali nazpaměť celé stati.

Četba Písma – nezní to populárně, ani mezi křesťany. Mnozí křesťané slouží duchu doby a myslí víc na peníze, mobily a jiné zboží, chtějí se bavit, chtějí si užívat, volný čas tráví sportem, u televize či DVD, na internetu. Ke čtení Písma a modlitbě jsou zpozdilí, nemají nadšení. Možná i proto, že nevidí příklad ve svých rodičích. Některým nedochází, že mají a měli doma vzdělávat své děti v biblických pravdách.

Písmáctví nemá být únikem od problémů a odpovědnosti. Také je škoda, dává-li někdo najevo, že notně čte Písmo, ale přitom druhé odrazuje svým jednáním.

Nedávno jsem našel výrok M. Luthera: „Již po mnoho let jsem během každého roku přečetl Bibli dvakrát. Je-li Bible jako velký a silný strom a všechna jeho slova jako větvičky, pronikl jsem už do všech – v horlivé touze vědět, co v nich je a co mohou nabídnout.“ Nevyužiješ i Ty tento zvláštní prázdninový čas k intenzivnější četbě Písma?

Četba Písma přináší radost. Písmo stojí za to, abychom o něm dumali, diskutovali a hledali odpovědi na naše otázky. Když čteme Písmo, působí na nás duch Písma, které mění naše myšlení, náš přístup ke všemu. Staví do středu autoritu Boha, ne člověka. Písmo nás učí a utvrzuje v bázni před Bohem, vtahuje nás do atmosféry bázně před Bohem, do kontaktu s Bohem a vyzývá k poslušnosti Jemu. Hojnou četbou Písma se člověk srdcem více připoutá k Ježíši Kristu, k Jeho slovu, které mu přináší radost a jistotu. Slovo Boží je mocné. Hasí v nás veškeré sobectví, vede nás k pohotovosti v pokání, povzbuzuje k lásce k bližnímu, k Božímu lidu, k církvi. Písmo přemáhá ducha nudy, lenosti a pasivity. Zakotvuje náš život ve věčných hodnotách, dává mu věčnou naději. Přeji Ti, aby sis (znovu) zamiloval Písmo svaté.

Další informace