V modlitbách neustávejte

Jedno z největších privilegií, které má učedník Ježíše Krista na této zemi, je možnost důvěrného rozhovoru s Pánem Ježíšem. Tento rozhovor je nazýván modlitbou. Člověk je stvořen pro společenství. K životu ve společenství patří rozhovory. Když člověk začíná život na zemi jako dítě, má mnoho rozhovorů s maminkou a s otcem. V těchto rozhovorech poznává tajemství světa, života, přijímá moudré rady a učí se žít. Má-li dítě milující a s Bohem žijící rodiče, pak rozhovory s nimi jsou zdrojem životní moudrosti a nejlepší formou budování duchovních a mravních základů pro šťastný, smysluplný a kvalitní život.

Daleko větší lásku a moudrost než rodiče má k nám Pán Ježíš Kristus. Rozhovory s ním jsou pro člověka nevysychajícím zdrojem lásky, moudrosti a všech hodnot, které činí člověka dokonale šťastným a maximálně užitečným.

Apoštol Pavel žil v ustavičném kontaktu s Pánem Ježíšem od chvíle, kdy se mu zjevil před Damaškem.  Důvěrné osobní společenství s Kristem Pavla úplně proměnilo. Z člověka plného pýchy a nenávisti se stal člověk pokorný, plný lásky i k nepřátelům a veliké nevysychající touhy být nástrojem Božím při záchraně jiných. S Pánem Ježíšem dostal jeho život úplně nový obsah a nádherný cíl – život ve věčné slávě.

Tajemství nového vztahu s Božím Synem odhaluje ve svých dopisech přede všemi, kterým ukázal cestu nového života. K osobnímu důvěrnému vztahu člověka s Kristem patří vždy osobní rozhovory – tedy modlitby.

Pavel proto křesťanům doporučuje: „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoli promluvím.“ Efez 6, 18. Každý křesťan, který čte Písmo a chce rady apoštola realizovat, si klade otázku, zda je jeho rada „bez přestání se modlete“ uskutečnitelná. Vždyť člověk má zde mnoho úkolů, při kterých se musí plně soustředit na práci, kterou vykonává. I když se musí plně věnovat svěřeným úkolům, může zůstávat ve spojení s Pánem, protože On zaslíbil: „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

Při pohledu na první sbor v Jeruzalémě vidíme, jak se může sborové společenství zmobilizovat k modlitbám v mimořádných situacích. Apoštol Petr byl ve vězení a členové sboru se setkávali v domě Marie, Markovy matky, a modlili se ve dne i v noci. Pán na jejich modlitby odpověděl opravdovým zázrakem. Petr byl zachráněn.

V době totality se v evangelické církvi na Těšínsku rozrůstaly zástupy mladých křesťanů, kteří se rozhodli Krista následovat. Komunistická vrchnost chtěla práci s mládeží zlikvidovat. Vzala státní souhlas několika farářům a chtěla shromáždění mládeže rozptýlit. Misijní hnutí v církvi odpovědělo na komunistický útok zvláštním způsobem. Byly vytvořený v několika sborových misijních společenstvích „modlitební řetězy“. Věřící se rozhodli, že se budou modlit za záchranu Božího díla ve dne i v noci. Každý se bude modlit jednu hodinu doma ve stanovené době. Bratři i sestry se zapisovali na listiny modliteb a pak se v určený čas modlili. Tyto modlitební řetězy trvaly v některých společenstvích i několik roků. A Pán na tyto modlitby odpověděl, Boží dílo bylo zachráněno; plány likvidace ztroskotaly.

Velkým povzbuzením pro křesťany v naší zemi byly zprávy o modlitebním zápase v ochranovském sboru. Když členové Jednoty bratrské pod tlakem pronásledování opustili své domovy a majetky v okolí Suchdolu a Fulneku na Moravě, odešli na panství Ludvíka Zinzendorfa, kde si vybudovali nové domy a vytvořili nové sborové společenství. V roce 1727 prožili mocné oslovení Duchem svatým. Uvědomili si, že Pán má pro ně zvláštní poslání. Začali se velmi intenzívně modlit ve dne v noci. Vytvořili modlitební řetěz, který trval přes sto let. Pán vyslýchával jejich modlitby a začal z jejich společenství vysílat misionáře k pohanským národům. Sbor, který měl 550 duší, začal prožívat opravdové zázraky. Za 13 let, do roku 1740, odešlo do misijního díla ve světě 68 misionářů.  Do roku 1760 sbor vyslal 226 misionářů. Skrze příklad ochranovského sboru začal Kristus burcovat tehdejší církve k plnění misijního poslání ve světě.

Poslední léta, která nyní prožíváme ve svobodě, jsou pro křesťanské církve v naší zemi dobou zahanbení. Přibývá lhostejných křesťanů a mnozí kazatelé i členové církví úplně zapomněli na Kristův příkaz: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky!“ Mat.28,19. Nejen, že nezískáváme nové učedníky pro Krista, ale jsme svědky velmi smutné skutečnosti, že se počet věřících křesťanů s každým rokem zmenšuje. Nejen, že neplníme Kristův příkaz a neneseme evangelium pohanským národům, ale ani vlastnímu národu nejsme schopni vydat jasné a přesvědčující svědectví o Ježíši Kristu, který má moc dát i našemu národu nový život a novou budoucnost. Tato skutečnost je pro nás burcující Boží výzvou. Jsem velmi vděčný, že mnozí křesťané v naší zemi pochopili, že nastal čas, abychom se zmobilizovali k modlitebnímu zápasu za oživení všech křesťanských společenství v naší zemi, za evangelizaci našeho národa a za aktivní zapojení do misijního díla v pohanských národech.

I v Českém Těšíně prožíváme nyní zázrak duchovní mobilizace. Sbory, které jsou v evangelikálním společenství, se zapojují do modlitebního zápasu. Nyní probíhá již 10. běh modliteb 24/7. Od neděle 21. 10. 2012 do pátku 21. 12. 2012 ve dne v noci přicházejí bratři i sestry a vyprošují novou milost a mocné vanutí Ducha svatého v našem městě i v celém kraji. V kajících modlitbách prosíme o odpuštění všeho, co jsme jako křesťané zanedbali a v čem jsme svého Pána zklamali. Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a daruje novou milost mnohým, kteří hledají smysl a cíl svého života.

Máme rovněž velikou radost, že mnozí věřící v celém národě pochopili, že je nejvyšší čas, abychom se všichni zmobilizovali k modlitebnímu zápasu za oživení křesťanských církví a za záchranu našeho národa. Probíhá „modlitební stráž“ a každý křesťan se může zapojit prostřednictvím internetu do modlitebního boje. www.modlitebnistraz.cz/kalendar. Každý se může přihlásit k modlitbě na této adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro nás všechny platí slova, která napsal apoštol Juda (20-22): „Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte je z hořícího ohně.“

Pán Ježíš nás ujišťuje: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.“ Jan 15, 7-8.

Další informace