Poznání Boží vůle

“Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.” Kol 1.9-12.

V dnešní době se hodně hovoří o vizích, o plánech, o směřování. Týká se to především věcí spojených s naším profesním životem. Ale co náš duchovní život, nemá mít taky nějakou vizi?

Přemýšlel jsem o tom a uvědomil jsem si, že může být pro nás dobré mít pro sebe nějakou vizi či plán. Při hledání vize pro sebe, ale i pro jiné příležitosti, se musíme vyvarovat dvou extrémů. Jeden extrém je nemít žádnou vizi, nic, co by nás motivovalo v životě, žádné plány, brát život jen tak, jak běží. A druhý je si vytvořit vizi podle sebe, bez vedení Bohem, bez vztahu k okolí a bezhlavě se jí držet. Protože jsem ani v jednom extrému nechtěl být, hledal jsem, co by mne motivovalo k nějaké vizi pro mne. Možná, že to, co mne napadlo, není úplně vize jak má být, ale odpovídá to tomu, co cítím a po čem toužím. Nedávno jsem si četl onen úsek z Bible citovaný výše a najednou jsem začal vnímat, že přesně vyjadřuje to, co cítím, když myslím na nějaký plán pro sebe nebo vizi.

Apoštol Pavel prosí Otce, abychom my - plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli. Je to určité úsilí, které musíme vynaložit pro to, abychom poznali Boží vůli. Otec zřejmě nedá poznat každému svou vůli, jen tomu, kdo ji hledá a tady je napsáno i jak ji má hledat - plně, moudře a s pochopením. A taktéž pokud Otec bude vidět, že nechceme plnit jeho vůli, tak nám svou vůli taktéž nedá poznat. On nedělá zbytečné věci.

Ale na druhé straně, když poznáme Boží vůli, tak to nás nenechá nečinným, ale něco v nás bude dělat. Je tam šest věcí, které mají úžasnou hodnotu.

1. Budeme svým životem dělat Bohu čest. Jsme tady na zemi vyslanci Boha a děláme v tom Bohu radost? Ti kdo nás obklopují v rodině, v práci vidí, že ctíme Otce?

2. Budeme se stále líbit Bohu. Už jen poznání Boží vůle v nás spravuje to, že se Jemu líbíme.

3. Ve všem poneseme ovoce dobrých skutků. Tady je zajímavá posloupnost. Nejdříve se líbíme Bohu a pak neseme ovoce. Někdy máme pocit, že nejdříve musíme nést ovoce, abychom se líbili Bohu. Nic není vzdálenější pravdě. To, že se líbíme Bohu, v nás vypůsobí touhu dělat dobré skutky, pokud to je naopak, tak chceme zásluhami být dobří před Bohem, svou vlastní silou a svými skutky, které Bůh nechce ani neplánoval.

4. Budeme růst v poznání Boha. Naše společenství s Bohem v nás bude automaticky působit poznání Boha. Pokud žijeme s někým, stále více ho poznáváme, to je něco velice přirozeného. Pokud tomu tak není, nemáme společenství s Ním.

5. Nabudeme síly k trpělivosti a vytrvalosti. Obě vlastnosti jsou podobné a v posledním čase stále více poznávám, že neumím čekat, a že nejsem vytrvalý. Pokud mi něco Bůh nedá hned, tak si pomohu svým úsilím, a vlastně dávám Bohu najevo, že Ho tak nějak nepotřebuji, a že to zvládnu svými silami sám. A to je pak život o svých možnostech, který není podřízen Bohu, protože neumím čekat.

6. A budeme děkovat Otci. Budeme vděčni. Náš život bude uspokojován Bohem, budeme Mu projevovat vděčnost, protože budeme vědomi toho, že to vše, co máme, je od Něj, ne ze svých sil a svých možností.

A to vše v nás působí poznání Boží vůle.

To je moje modlitba, můj cíl i moje vize pro můj život.

Přemýšlím delší dobu nad poznáním Boží vůle a tyto verše mi pomohly více pochopit význam poznání Boží vůle. Ve verši 9. Pavel píše nebo se nepřestává modlit za to, abychom poznali Jeho vůli. Píše jak máme tuto vůli poznat - plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením. Ne nějak okrajově, ne bez zájmu, ale úplně, zcela dokonale máme poznávat Jeho vůli. S moudrostí, která nám je dána, ne bezhlavě, s otevřenou myslí, která je poddána Bohu. A duchovním pochopením, které potřebujeme pro to, abychom poznali smysl Boží vůle pro nás. Jde tu o úsilí poznat Jeho vůli, ona sama nám nespadne do klína, není to něco automatického, co jako křesťan mám.

Další informace