Víno a Bible

Je to jen pár dnů, co se na pultech obchodů objevilo svatomartinské víno – dozajista zdroj radosti pro ty, kdož víno rádi pijí a rozumějí mu, stejně jako pro ty, kteří víno pěstují. A nebude určitě na škodu, když si sednete a případně se sklenkou dobrého vína v ruce si přečtete, co se o vínu píše v Bibli, jakou tam má úlohu a význam...

Bible se v zásadě zmiňuje o víně ve dvou formách – jako o vinné révě, případně vinici a pak jako o vínu – nápoji – a to v mnoha různých souvislostech, podobenstvích, rituálních a obětních případech, či jako o léku, nápoji, apod.

O tom, že pěstování vinné révy bylo v Izraeli rozšířenou činností, se lze dočíst na celé řadě míst Starého Zákona, včetně lokací, kde se tak činilo (např. Jizreel, viz. 1. Kr 21, 1, krajina kolem Hebrónu a Síchu, Eškol, Engadí, aj.) Známý historik Josephus Flavius se zmiňuje o vinici kolem Genezaretského jezera. Zároveň lze z Písma vysledovat, že Izraelcům záleželo na tom, aby pěstovali vyšlechtěné odrůdy.

Starý Zákon nám popisuje způsoby, jakými byly vinice zakládány, jak byla vinná réva pěstována a zpracována. A z těchto odkazů vyplývá, což by mohli potvrdit všichni, kdož na vinici pracovali, že to nebyla nejjednodušší záležitost, že to vyžadovalo spoustu sil a námahy. Je zvláštní a otázka zní, jak by to vypadalo dneska, že ve starozákonních dobách bylo povoleno si ve vinicích natrhat hrozny k utišení žízně, či hladu, jen se nesmělo nic odnášet (Dt 23, 24). Bylo také ustanoveno, že způsobil-li někdo nějakou škodu na cizí vinici, pak musel dát adekvátní náhradu ze své vlastní (Ex 22, 5). Přímo na vinicích byly zřizovány vinné lisy, pro práci na vinicích se často najímali dělníci (např. Mt 20, 1 - 16). Na vinicích se často s vinnou révou zároveň vysazovaly i fíkovníky (1Kr 5,5). Zajímavým momentem je i skutečnost, že se pamatuje na ty, kteří vinice čerstvě založili. Ti nemuseli nastupovat vojenskou službu (Dt 20, 6) neboť po založení vinice bylo stanoveno, že sklízet se smělo až čtvrtý rok.

Víno jako nápoj se používalo k mnoha účelům. Např. jako léku (Lk 10, 23; 1. Tm.5, 23), jako utěšujícího prostředku (Mk 15, 23), či pro povzbuzení (Př 31, 6). Víno se používalo i jako součást oběti (Ex 29, 40; Lv 23, 13) nebo na obětních hostinách (Dt 14, 26 aj). Nelze zapomenout, samozřejmě, ani na to nejpřirozenější použití, tedy jako nápoje. Víno a chléb byly obrazem spokojeného života, byly způsobem, jak uctít hosta. Společné hostiny se bez vína neobešly (J 2, 3). Bible sice považuje víno za Boží dar, ale také varuje před opilstvím a jeho následky a zcela jasně opilství definuje jako hřích! Výstražným příkladem může být třeba Noe... Stejně důrazně poukazuje Písmo i na to, že nadměrnému požívání vína a alkoholu vůbec by se měli nahony vyhýbat ti, kdož mají v rámci daného společenství nějakou vedoucí roli, či funkci – už proto, aby nebyli kamenem úrazu (a totéž platí vlastně pro každého z nás vzhledem k lidem okolo, každý jsme svědectvím o Kristu!)

Víno, vinice a vinná réva se pak objevují v Bibli ještě v jakési obrazné formě. Vzhledem k tomu, že šlo o věci rozšířené a každému dobře známé, tak se za její pomoci popisují různé skutečnosti spojené jak s izraelským národem, tak s křesťany. Ve Starém zákoně je izraelský národ často přirovnáván k vinné révě, či vinici a to jak v kladném, tak záporném pojetí. Stejně tak je k vinnému kmeni přirovnáván Ježíš a my pak máme být ratolestmi s tohoto kmene rašícími, což demonstruje životně nutnou sepjatost s Pánem jako zdrojem života. V Novém zákoně je pak víno a věci s tím související součástí několika podobenství, jimiž nám Ježíš přibližuje skutečnosti týkající se evangelia (nelze míchat starý a nový život – viz. např. Mt 9, 17), našeho obrácení se (např. Mt 20, 1-16 – že vždycky je čas se rozhodnout a promarnit je můžeme jen my sami), a nepřijetí Krista (např. Mt 21, 33-42).

Na závěr bych rád připomenul dva momenty, kdy je v přímém spojení Ježíš a víno. Prvním jeho zázrakem, který uskutečnil, bylo proměnění vody ve víno při svatbě v Káni Galilejské. Druhým zázrakem pak je rituální proměna vína v Jeho krev při poslední večeři – a tento zázrak smíme prožívat při Večeřích Páně i my...

Snad Vás tato úvaha přivede k uvědomění si toho, že víno je darem, který je na tomto světě odedávna, darem od našeho Otce, něčím, co nám může přinášet nejen dobrou náladu při posezení s blízkými lidmi, ale i poučení. O nás samých... a k tomu Vám všem přeji – na zdraví!

 

Další informace