Radost ze spasení

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ Filipským 4,4

V životě prožíváme různé radosti. Třeba když se narodí dítě, když dostaneme dar, dosáhneme vítězství, jsme na dovolené a ta se vydaří, setkání s přáteli, z výplaty, z návratu domů po delší době atd. Tyto radosti jsou kratší, nebo delší, ale všechny jednou skončí a to při našem odchodu z tohoto světa. Radost ze spasení může člověka provázet od obrácení až po setkání s Panem Ježíšem v nebeské vlasti.

Musíme vědět, co je to spasení, abychom se mohli z něho těšit. Spasení je duchovní záchrana. Jak nás lidi hodnotí Bible ve vztahu k Bohu? Všichni zhřešili (Řím. 3,23) a odplata za hřích je smrt (Řím. 6,23). Chci vám to říct velmi opatrně: „Ty, vážený čtenáři, si podle Božího hodnocení zasluhuješ smrt - já taky.“ Pan Bůh nás lidi, svoje stvoření, má ohromně rád, proto nám nabídl záchranu v Pánu Ježíši. Mnoho lidí o Něm neví, nebo si říkají, že žijí dobře a žádnou záchranu nepotřebují. Ale ten, kdo svůj skutečný stav pozná, že je ztracený hříšník a přijde k Pánu Ježíši, vyzná Mu své hříchy a poprosí o jejich odpuštění, toho On vyslyší a hříchy mu odpustí. Protože On říká: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven“ (Jan 6,37). Apoštol Jan napsal: „Jestliže vyznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. Jana 1,9). Poznání svého hříšného stavu a prosba o odpuštění se nazývá obrácení a člověk je zachráněn od věčného zatracení. Je spasen a stává se Božím dítětem. Začíná ho vést Duch svatý po úzké cestě.

V okamžiku obrácení je člověku často úzko, a ne vždy příjemně. Vždyť si musí připomenout své hříchy a vyznat je Pánu Ježíši. Ale potom se začnou dít věci! Vírou přijímáme odpuštění, ať už při tom nic necítíme, anebo prožíváme uvolnění a radost. Ale co se děje v nebi? Poslyšte vyjádření Pána Ježíše: „Pravím vám, právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání ... .“ Když jsem se obrátil, tak jsem způsobil radost až v nebi! A já mám radost ze spasení, které mi dal Pán Ježíš. Vím, že dojdu do věčného života, protože od obrácení jdu úzkou cestou (Matouš 7,14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu). Mám připravené – dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí v nebesích (1. Petra 1,4), mé jméno je zapsáno v nebesích (Lukáš 10,20), když zemřu, čeká mne příbytek od Boha, věčný dům v nebesích (2. Korint. 5,1). Mohu mít ještě něco lepšího, nebo větší radost z něčeho jiného, než ze spasení? Určitě ne! Přesto, že v životě jsou různé situace, problémy, někdy odcházím od Pána Ježíše – ON mne zase najde, vždyť je dobrý pastýř. Věřím Mu, Od Něho mám v srdci radost ze spasení.

Chci uvést příklad téměř 92 leté babičky, která od mládí jde za Pánem Ježíšem. Teď už má potíže při chůzi, všechno zapomíná, často bývá smutná. Ale stačí s ní zazpívat pár písní, přečíst z Božího slova, říct něco o nebeské vlasti a opět je radostná.

Přeji všem, abyste získali u Pána Ježíše spasení. Za žádné peníze ho jinde nedostanete.

Další informace