Novoroční povzbuzení

Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. Z pokolení do pokolení trvá tvá věrnost, upevnil jsi zemi a ta stojí. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Ž 119;89-90,105

Pozdravuji Vás všechny – milí sborovníci a vytrvalí modlitebníci – v tomto novém roce 2010. Čím vás mohu povzbudit k radosti, k dobrým počinům, k pokornějšímu kontaktu s Ježíšem i se svými blízkými, k vyrovnanosti srdce i duše? 

Několik veršů mi vyvstává na mysli a já se nemohu rozhodnout, který z nich vás nejvíce potěší, nadchne pro novou službu Pánu, ujistí o Boží úžasné lásce ke každému z nás, přesvědčí o plnosti dnů prožívaných s Božím slovem, s modlitbou.

Přemýšlím o příštích dnech, které budeme společně prožívat v našem sborovém životě. Nezáleží na našich plánech – záleží na tom, jaký plán má pro nás Ježíš Kristus. Mnohými zaslíbeními nás ujišťuje o tom, že jeho záměry s námi jsou jen dobré …co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším (Jer.29). Návod je jasný – máme volat a chodit k Pánu, modlit se a pak již nic nestojí v cestě, aby nám odpověděl. Jak jednoduché!  Dodržme postup a buďme vytrvalí. V našem sboru probíhají modlitby několika modlitebních skupinek – mládeže a dorostu, středeční skupiny 25+, čtvrteční večery, každodenní „ve 21hod“ a opět bude probíhat od 31.1.-28.2. nepřetržitý modlitební řetěz všem už dobře známý pod názvem Modlitby 24/7 (navazující modlitební soustředění 24 hodin denně po 7 dní v týdnu).  A samozřejmě ty nejcennější modlitební chvíle - Vaše rodinné! Kéž jsme vytrvalí, kéž si můžeme přivlastnit i toto Boží ujištění:  …Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání?

V modlitbách se přimlouvejme za mladou generaci – od nejmenších, aby rostli v harmonických rodinách, přes dospívající – aby byli uchráněni před svody světa, k těm, kteří si hledají své místo v životě – aby je nalézali a společně tvořili kruh křesťanské mládeže.  Prosme Pána za mladá manželství, prosme za manželství letitější, prosme za všechna naše rodinná hnízda, aby nemusela procházet obdobím lidských ztrát. Prosme za sebe vzájemně, abychom si byli povzbuzením.  Prosme Pána za naše kazatele – pastýře našeho sboru a děkujme za službu bratrů farářů Stanislava, Marcina, Štěpána, Marka a jáhna Radka. Pane Ježíši, každý den chceme prožívat Tvoji Boží blízkost a Tvoji ochranu.

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mne duchem oddanosti. Ž.51

Život sboru – to nejsou jen bohoslužby, na něž přicházíme svátečně naladěni, nebo společné modlitby a příjemné večernice a sborové dny, kde se všichni na sebe jen usmíváme. Život sboru to jsou i různé vztahy, sympatie, názory, povahy. Vyznat se v tom všem lze jen přes našeho Pána Ježíše Krista, který od nás očekává svornost. Modlitbou lze překonat všechny neshody. Nikdy nejsme hotoví lidé – dáme-li se do Božích rukou a prosíme-li Pána, aby konal – s námi konal – pak nás může těšit, že každým tím problémem, bolestí, trápením, křivdou, ale i každým úsměvem, vděkem, pohlazením, poděkováním, dobrým slovem – tedy tím vším co provází naše společné sborové soužití jsme vychováváni a tvarováni. Ať každý z nás, Pane, jsme tvárná hlína ve Tvých rukou.

Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek. Job 22

Sbor křesťanů nežije jen duchovním životem, ale také tím úplně praktickým, materiálním. A tuto část pokrýváte také zcela Vy! Bez Vašich darů a obětí by ve sboru nebylo možno nic pořídit, opravit, zvelebit, zkrášlit, posunout v čase použitelnosti. V tomto roce by bylo vhodné dokončit opravu vitráží oken – ve věžním prostoru, a také dle finančních možností pokračovat v opra­vách farní budovy. Prosím o Vaši štědrost, prosím o Vaše dary, prosím o Vaši pomoc při brigádách na údržbu zeleně, čistoty. Prosím o Vaši obětavost a nezištnost. Ekonomická krize, kterou prožíváme, se již dotkla mnoha z vás a sami máte své různé těžkosti, které musíte nově řešit a překonávat. I to zahrneme do společných modliteb, aby přes Vaše dary, které věnujete sboru, jste nestrádali a měli stále ještě dostatek pro vlastní potřeby. Ať Vám Pán žehná a nedopustí, abyste měli nouzi.

Opatřuj mne chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl: “Kdo je Hospodin?“ ani abych z chudoby nezneuctil jméno svého Boha. Př.30

A ještě jedním veršem Vás vybavím na cestu tímto novým rokem – je to verš, který byl vybrán o Vánoční večernici pro náš sbor na tento rok:

Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. Luk 18, 16-17.

Veršem pro pěvecký sbor Vám chci popřát Boží požehnání po celý rok 2010:

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Fil.2,5

Další informace