Milosrdenství - téma

V hebrejštině slovo milosrdenství vycházelo ze stejného slova jako pospolitost, závaznost, solidarita. Milosrdenství je ve Starém zákoně úzce spojováno se smlouvou. Tam, kde byla uzavřena smlouva, bylo očekáváno milosrdenství. David s Jonatanem uzavřeli spolu smlouvu a David očekával milosrdenství od Jonatana. Hospodin se svým lidem uzavřel také smlouvu. Jenže lidé tuto smlouvu často porušují. Bůh ne, takže milosrdenství se proměňuje v milost.

A tak je Bůh slitovný a milosrdný k těm, kteří jeho smlouvu porušili, ale činí pokání. Vzorem milosrdenství v Novém zákoně je nám Samaritán, který zachrání a ošetří přepadeného poutníka. Sa­maritán se nespokojuje s první pomocí, ale pomáhá daleko více. Zaplatí výlohy na léčení a stravu po dobu, kdy je poutník upoután na lůžko.

Podobný příklad milosrdenství můžeme nalézt u setníka, který prosí o uzdravení svého otroka (Luk. 7. 1-10). Proč zrovna tento setník? Ze slov kněží, které poslal za Ježíšem, zjišťujeme, jaký setník byl a jaký má vztah k okupované zemi a jejím lidem. Přestože byl okupantem, který měl privilegia a jen minimální povinnosti vůči okupované zemi, měl izraelský lid, a co více, postavil jim synagogu. Také otrok, kterého mohl beztrestně zabít, byl pro něj tak důležitý, že prosil o jeho uzdravení Ježíše.

Z těchto příkladů vidíme, že milosrdenství je daleko více než jen slušnost. Pán Ježíš nás vybízí slovy Lukáše 6, 36: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“

Další informace