Člověk, který se narodil dvakrát

Při jedné evangelizaci naše děti přijaly do svého života Pána Ježíše. Když jsme se vrátili domů, ihned utíkaly ke své prababičce, aby jí řekly, co prožily. Nakonec se jí zeptaly: „Babičko, jsi už znovuzrozená?“

Myslím, že odpověď na tuto otázku by dělala problémy mnoha lidem, kteří chodí pravidelně do kostela. Milý čtenáři, pokud nemůžeš na tuto otázku odpovědět kladně, musím Tě zklamat. Podle Božího slova nejsi ještě křesťan.

Když jednou v noci přišel za Pánem Ježíšem Nikodém, farizeus a člen židovské rady, byl osloven jasným a přímým sdělením: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ (Jan 3/3), „…nemůže vejít do království Božího“ (Jan 3/5) a „Musíte se narodit znovu.“ (Jan 3/7).

Nikodém, přední, vzdělaný a vážený muž mezi Židy nechápavě namítá: „Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Tehdy se mu dostává odpovědi: „Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.“ (Jan 3/6)

Je zřejmé, že Pánu Ježíši nejde o tělesné narození.

Tomu rozumíme dobře. Jedná se o narození „z vody a z Ducha“ (Jan3/5), (rozuměj z Ducha Svatého - proto velké písmeno D), jde o život věčný.

Co znamená „z vody“? Voda zde symbolizuje Slovo Boží, Písmo Svaté, kterému je třeba uvěřit. To Písmo říká: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v Něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“(Jan 3/14-16).

Vyvýšení Syna člověka znamená smrt Pána Ježíše ukřižováním kvůli hříchům nás všech. Mým i tvým. My jsme si zasloužili smrt, ale On ji přijal místo nás. Na kříži zemřel, avšak třetí den vstal triumfálně z hrobu a usedl po pravici Boha Otce na nebeském trůnu a připravuje pro nás život věčný. Zároveň poslal Svého Svatého Ducha, aby Jej mohl každý znovuzrozený člověk přijmout a nechat se Jím vést. Věříš tomu?!

Voda znamená také pokání, tj. vyznání a litování svých hříchů před Pánem Bohem a touha nehřešit, žít nový život. Jan Křtitel vyznal před lidmi: „…přišel jsem křtít vodou proto, aby Ho (Pána Ježíše) poznal Izrael.“ (Jan 1/31). Křest Janův byl křtem pokání a vyznání hříchů. To je ta nejlepší příprava k poznání a přijetí Pána Ježíše. Poznal jsi již svou zkaženost, svůj hřích? Vyznal jsi jej už před svým Pánem?

V poslední knize Bible, v Janově Zjevení, ve třetí kapitole a dvacátém verši si můžeš přečíst, že Pán Ježíš stojí u dveří do tvého srdce, života a klepe. Pokud toto klepání slyšíš, otevři, ať jsi kdekoli. Jak? Najdi si místo, kde by tě nikdo a nic nerušilo, nebo se zavři v pokoji a vyznej Pánu Bohu svůj hřích, ale také svou víru v Jeho smrt na kříži kvůli tobě a v Jeho moc změnit a naplnit tvůj život Svatým Duchem. Prohlas Jej Pánem svého života. Pán jistě vstoupí do tvého srdce a hned zjistíš, že jsi úplně jiný člověk, že jsi se znovuzrodil. Přestaneš mít touhu hřešit a budeš plný Boží radosti a pokoje. S Pánem Bohem mluv jako se svým milujícím otcem. On ti rozumí. Pokud si nevíš rady, vyhledej pomoc zkušeného křesťana, rád ti pomůže.

Pokud toto zažiješ ve svém životě, stal ses Božím dítětem, křesťanem – následovníkem, služebníkem a učedníkem Pána Ježíše Krista, který požívá plné ochrany Boží, má přístup k nebeskému trůnu, ke všem Božím zaslíbením, je obdařen v Kristu vším duchovním požehnáním nebeských darů a má život věčný, život s Ním a v Něm, který tímto okamžikem začíná k Jeho věčné slávě.

Zdá se to jednoduché, ale některým trvá desítky let, než učiní tento krok. Slovo Boží říká: „Jestliže dnes uslyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru…“(Žid. 3/7). Porod může trvat dlouho, ale dítě se narodí v okamžiku. Na naše tělesné narození si nevzpomeneme, ale věříme našim rodičům a víme, že žijeme. Na moment našeho duchovního narození nezapomeneme nikdy, protože věříme Božímu slovu a máme v sobě svědectví Svatého Ducha, že jsme synové Boží (Řím.8/16).

Dostaneš touhu mluvit o této nové skutečnosti jiným lidem. Vyprávěj o tom všem svým blízkým, neboť „ …srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení“ (Řím.10/10).

Nezapomeň, že jako každý křesťan potřebuješ studovat Boží slovo, proto si je pořiď, denně čti a nos stále sebou. Navštěvuj pravidelně sborová shromáždění a Pán tě bohatě požehná.

O Nikodémovi dále čteme, že se zastal Pána Ježíše před vysokou židovskou radou (synedriem, Jan 7/50-52) a účastnil se Jeho pohřbu, na který přinesl asi sto liber směsi myrhy a oleje (Jan 19/39). Z ustrašeného zákoníka se po setkání s Pánem Ježíšem stává Jeho zastánce, služebník a vyznavač. Ještě markantnější změnu můžeme pozorovat u Ondřeje, pozdějšího apoštola. Když Jan Křtitel mu jako svému učedníku ukázal na Pána Ježíše a řekl: „Hle, Beránek Boží“, šel ještě s jedním učedníkem za Ním, aby s Ním už zůstal. Po krátkém pobytu s Pánem vyhledal svého bratra Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše“ (Krista, Jan 1/35-41). Naší jedinou šancí je jít za Pánem Ježíšem. On se nám dá poznat, On na nás čeká.

Jak to dopadlo s naší prababičkou? Přišla za mnou a stěžovala si, co to ty děti po ní vlastně chtějí, co je to znovuzrození? Je zvláštní, že jako „normální“ evangelička chodila do kostela a nevěděla nic o znovuzrození.

Vysvětlil jsem jí cestu spasení tak, jak ji připravil pro nás náš Spasitel a jak se o tom píše v Bibli. Od té doby jsme naši prababičku vídali denně číst Svatou Bibli a zpívat z kancionálu. Pán ji ke konci života dal tak dobrý zrak, že mohla do nedožitých devadesátin číst i drobný tisk bez brýlí.

Modlím se, milý čtenáři, ať ti Pán Ježíš dá tu milost, abys mohl na otázku, zda ses už narodil do Božího království, s radostí odpovědět ANO! Bůh vám žehnej.

Další informace