Radujte se v Pánu

4Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!  5Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.  6Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.  7A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.  8Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.  9Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.  10Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost.  11Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Filipským 4; 4-11

Radujte se v Pánu – Věřící se musejí radovat a dosáhnout moci tím, že budou provolávat Pánovu milost, blízkost a zaslíbení. Radost je nedílnou součástí spásy v Kristu. Je to vnitřní pokoj a potěšení v Bohu Otci, Synu a Duchu svatém a požehnání z našeho vztahu s ním. Radost je spojena se spasením, které Bůh zajistil v Kristu a s Božím slovem.

Radost pramení z Boha jako jedna stránka ovoce Ducha svatého. Nepřichází automaticky, ale zakoušíme ji jenom tehdy, pokud udržujeme trvalý vztah s Kristem. Naše radost se zvětší, když nám Duch svatý zprostředkuje hluboké vědomí Boží přítomnosti a blízkosti v našem životě. Ježíš učí, že plnost radosti je neoddělitelně spojena s tím, že zůstáváme v jeho slovu, milujeme druhé, že posloucháme jeho příkazy a oddělujeme se od světa.

Radost jako potěšení v Boží blízkosti a z jeho daru vykoupení nemůže být zničena bolestí, utrpením, slabostí ani složitými okolnostmi.

Pán je blízko – Musíme věřit, že Pán může přijít kdykoli. Nový zákon popisuje Kristův návrat jako bezprostřední, proto musíme být připraveni, musíme neustále pracovat a dávat si na něj pozor.

Netrapte se žádnou starostí – Základním lékem na starost je modlitba, a to z následujících důvodů:

Uvrhneme-li v modlitbě všechen svůj strach na Boha, který se o nás stará, obnovujeme svou důvěru v jeho věrnost. Boží pokoj přichází na obranu našeho srdce a mysli jako výsledek našeho společenství s Ježíšem Kristem. Bůh nás posiluje, abychom činili všechno, po čem touží, abychom činili. Přijímáme milosrdenství, milost a pomoc v čase potřeby. Jsme ujištěni, že Bůh činí všechno pro naše dobro.

Pokoj Boží … bude střežit vaše srdce. – Obracíme-li se na Boha ze srdce, které zůstává v Kristu a jeho slovu, Boží pokoj zaplaví naši ztrápenou duši. Tento pokoj představuje vnitřní pokoj zprostředkovaný Duchem svatým. To má za následek pevné přesvědčení, že Ježíš je blízko a Boží láska bude v našem životě činná pro dobro. Když vylejeme své trápení v modlitbě před Bohem, tento pokoj bude stát na stráži u dveří našeho srdce a mysli, zabrání starostem a bolestem života porušit rovnováhu našeho života a podkopat naši naději v Krista. Jestliže se úzkost a strach vrátí, modlitby, prosby a díkůvzdání nás znovu postaví pod Boží pokoj, který střeží naše srdce. Znovu budeme cítit bezpečí a radost v Pánu.

Co je … čisté – Aby věřící zakoušeli Boží pokoj a svobodu od strachu, musejí upřít svou mysl na věci, které jsou pravdivé, ušlechtilé, pravé, čisté atd. Když to bude dělat, praví Pavel, „Bůh pokoje bude s vámi“. Důsledkem toho, že svou mysl upíráme na nesvaté světské věci, je ztráta radosti, Boží blízkosti a pokoje a naše srdce již déle není střeženo.

Naučil jsem se být spokojen – Klíčem ke spokojenosti je vědomí, že Bůh nám dává v našich nynějších poměrech všechno, co potřebujeme, abychom zůstali vítězní v Kristu. Schopnost žít vítězně nad měnícími se poměry přichází z Kristovy moci, která proudí do nás a skrze nás. Avšak tato schopnost nepřichází sama od sebe, musíme se jí naučit skrze závislost na Kristu.

S přáním Božího pokoje na každý den.

Další informace