Z Evanjelických listů

Věrnost

Na svých cestách po Itálii octl jsem se jednoho dne u překrásné vily Arconati, stojící jako kouzelný zámeček na pokraji jezerního poloostrova Panda Badbuanello.

Stařičký zahradník otevřel mi těžkou bránu a vedl mne rozkošně dlouhou zahradou.

„Jak dlouho zde už jste?“

„Dvacet pět let.“

„A jak často zde byla v tom čase majitelka vily?“

Číst dál: Věrnost

Pět různých odpovědí na tutéž otázku

Pěti lidem byla předložena otázka:

„Kterých tří věcí si žádáš?“

Student odpověděl: „Knih, zdraví a klidu.“

Lakomec pravil: „Peněz, ještě peněz a opět peněz.“

Ustaraný chuďas odtušil: „Chleba, chleba, chleba.“

Opilec odvětil: „Piva, vína, kořalky.“

Rozmařilý světák: „Bohatství, cti a zábavy.“

Nábožný chudý muž: „Předně, abych byl v Kristu nalezen; pak, abych byl Kristu podoben a konečně, abych byl po smrti u Krista.“

Dvě urny

V Gothě nalézá se vedle pece k spalování mrtvol také tzv. kolumbárium, v kterém urny s popelem spálených mrtvol bývají uschovávány. Před lety přibyly tam k uschovaným již urnám ještě dvě. Jedna má tento nápis: Zmlkl zvuk hlasu sladkého: v popel obrácen jest slavík.

Hrst popele pochází ze slavné kdysi zpěvačky Ilmy Murské, která jako uherský slavík ve Vídni, Paříži, Londýně a Petrohradě posluchače okouzlovala svým zpěvem. Upadla pak do veliké chudoby a bídy a zhynula opuštěna a zapomenuta.

Číst dál: Dvě urny

Z církevního humoru, Bible a Kalich

Dětská modlitba

Děkuji Tobě, Bože, za všecka světla ve světě: za slunce, které rozsvěcuje den, i za měsíc, zářící v noci; za lampy na ulicích, i za třpytivé kapky deště; za hvězdy na nočním nebi, ale i za lidi, které potkávám a kteří svou laskavostí jsou podobni světlům na nebi. Nade vše však Ti děkuji za největší světlo toho, který se nazýval Světlo světa. Učiň mne jedním z Jeho paprsků.

 

Číst dál: Z církevního humoru, Bible a Kalich

Pozdě

V mém sboru, vypravuje jistý kazatel, žila stará bohabojná vdova, která tři syny měla. Dva z nich následovali matku u víře, avšak třetí, jménem Kristián, zamiloval si svět. Po své konfirmaci přidružil se k jiným hochům, s nimiž chodil po hospodách, hrál v karty, dělal si u muzik špatné známosti a nedbal o matku, až se konečně dal daleko odtud do služby a s matkou a bratry svými skoro všecko spojení přerušil.

Číst dál: Pozdě

Nač hledí člověk a nač Pán Ježíš?

Jistý chudý učeň udělal chrámové okno docela jen ze střepů skla, které mistr jeho byl zavrhl a odhodil. Ale když bylo okno hotovo, každý se mu obdivoval. Mistrovo chlubné dílo bylo zavrženo a okno udělané neznámým umělcem ze zavrženého materiálu čestně umístěno bylo na chrámu.

- Tak Pán Ježíš béře padlé a hříšné duše lidské a sestavuje z nich krásný chrám Ducha Svatého. Jeho sláva a láska svítí skrze ně jako slunce skrze barevná okna a ony tak září nebeskou krásou.

K čemu jest kyselost

Známo jest, že pálení, které cítíme, když jsme od mra­venců poštípáni byli, pochází od ostré šťávy, kterou zví­řátka ta v těle svém vylučují. Šťáva ta jmenuje se odtud kyselina mravenčí. Tatáž aneb velmi podobná nachází se i při jistých druzích housenek, při ží­havkách a při včelách. Onať jest právě toho příčinou, že uštípnutí těchto pilných dělnic, kteréž ovšem při své práci a pro ochranu svých domácností nějakou ochranu potře­bují, tak značnou bolest působí.

Číst dál: K čemu jest kyselost

Nešlechetné oko

Byl kovář nevěrec, kterýž s velikou zálibou vyhledával chyby bližních svých, jmenovitě těch, kteří jinak než on smýšleli. Cokoliv o tom neb onom „pobožném“ nebo jeho rodině nepěkného uslyšel aneb někdy si také přivymyslil, to ze široka vykládal každému, kdo ho poslouchati chtěl.

Číst dál: Nešlechetné oko

Kdy je Basilej nejhezčí

U vděčné paměti dosud chovaný farář d'Anone, kterýž před lety v Mutenci nedaleko Basileje žil, uměl velmi šťastným způsobem naučení Písma svatého znázorňovati a na srdce klásti. Tak na příklad rozmlouval kdysi s dívkami na konfirmačním cvičení o slovech u sv. Mat. 7, 3.5: „Kterakž pak vidíš mrvu v oku bratra svého a v oku svém břevna neznamenáš?“ atd. „Nuže dce­rušky,“ pravil, „vy chodíte do Basileje na trh, abyste tam jablka a hrušky prodávaly. Řekněte mi tedy, v který den se vám Basilej nejlépe líbí?“

Číst dál: Kdy je Basilej nejhezčí

Další informace