Blahoslavení pokojní

Kdysi setkal se – vypravuje stará židovská legenda – jistý mudrc s prorokem Eliášem na tržišti a zvědavostí puzen, otázal se ho, kolik z toho množství prodavačů a kupců bude spaseno.

„Ani jediný,“ vážně odpověděl prorok. „Cože?“ divil se mudrc, „ze všeho tohoto množství ani jediný?“

V témž okamžiku přiblížili se z postranní ulice dva mužové a vešli do zástupu. Zdálo se, že jsou chuďasové, a nebylo viděti, že by si jich byl kdo povšimnul neb jich pozdravil.

„Tito budou spaseni,“ pravil prorok.

Mudrc hned šel za nimi a přistoupiv k nim uctivě, otázal se:

„Ráčili byste mi laskavě pověděti, jaké jest vaše zaměstnání v životě. Jaké máte ctnosti? A jaké skutky?“

„Skutky! Ctnosti!“ odpověděli onino, „patrně se mýlíte a máte nás za někoho jiného. My jsme chudí lidé a živíme se prací rukou svých. Jediná dobrá stránka při nás jest, že máme veselé srdce. A spatříme-li někoho, kdo je zarmoucen, snažíme se žalost jeho zmírniti. A dovídáme-li se, že jsou dva sousedé rozvaděni, vstoupíme mezi ně a snažíme se v pokoj je uvésti. To jest naše nejmilejší práce.“>

Další informace