Kdo zachrání?

Jeden obrácený Číňan znázornil všemohoucí, spasitelnou lásku Ježíšovu tímto obrazem: Muž jeden padl do hluboké jámy a ležel tu na bahnité půdě, aniž by si mohl sám pomoci.

I přišel Konfucius, zakladatel čínského náboženství, k jámě, podíval se na člověka a řekl: „Ubohý muži, je mi tě opravdu líto. Ale proč jsi byl také tak pošetilým a spadl jsi do této děsné jámy? Dám ti radu: až vylezeš, buď opatrným, abys se opět do takové jámy nedostal.“ To řka, odešel.

Potom přišel Buddha a podívav se na člověka v jámě, řekl: „Chudáku, je mi tě velice líto, že tě tam v tom vězení viděti musím: kdybys ses mohl aspoň do třetiny nebo do polovice ven dostati, pak bych tě snad docela vytáhl.“ – Avšak nešťastník se nemohl ani o píď pozdvihnouti.

Konečně přišel Pán Ježíš a uslyšev muže plakati a o pomoc volati, lehl si na zemi a uchopiv nešťastníka za ruku, vytáhl jej z hluboké jámy, ve které by byl musel zahynouti. A teprve nyní když byl zachráněn, mluvil Pán k němu: „Jdi, a nehřeš více!“

Další informace