Dnes

„Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili,“ řekl Jozue lidu Izraelskému. Nevíme, kolik posluchačů si skutečně tenkráte vyvolilo sloužiti Hospodinu, ale jisto jest, že kdyby Jozue byl řekl: „Vyvolte sobě, komu byste zítra sloužili,“ byli by bezpochyby všichni rádi se uvolili. Ano, zítra dáti Bohu, což Božího jest, chtěl by skoro každý, ale jen ne ještě dnes!

Další informace