K čemu jest kyselost

Známo jest, že pálení, které cítíme, když jsme od mra­venců poštípáni byli, pochází od ostré šťávy, kterou zví­řátka ta v těle svém vylučují. Šťáva ta jmenuje se odtud kyselina mravenčí. Tatáž aneb velmi podobná nachází se i při jistých druzích housenek, při ží­havkách a při včelách. Onať jest právě toho příčinou, že uštípnutí těchto pilných dělnic, kteréž ovšem při své práci a pro ochranu svých domácností nějakou ochranu potře­bují, tak značnou bolest působí.

Ale ještě zajímavější jest to, což v té příčině bedlivými pozorovateli obje­veno bylo, že totiž nějaká částka této kyseliny, kterouž včely i při dost nepa­trném rozčilení vylučují, přichází do medu.

A jaký tam má účinek? Snad ten, že med zkysá a se pokazí? Nikoliv, ale naopak dostává větší hodnoty, to jest: přidáním této kyseliny nabývá ostřejší chuti a což jest nejhlavnějšího, - jest uchráněn kysání, kte­rým by se zkazil. Shledalo se totiž, že převařený med snadno zkysá, poněvadž z něho kyselina mravenčí odstra­něna jest, ale med nepřevařený se drží delší dobu.

A podobně Pán Bůh posílá nám začasté něco trpkého neb odporného, nad čímž mnohdy nerozumně naříkáme, aby to dobré, jež nám uchystal, své chuti, ceny a užiteč­nosti nepozbylo

Další informace