Z Evanjelických listů

Věren v mále

Chudý, chromý, nepříliš duševně nadaný muž pracoval každodenně v těsném, dusném pokojíku, byl pomocníkem sedlářským, a práce jeho trvala denně dvanácte hodin. Slyšel nedávno v kázání slovo, jež nebyl s to cele pochopiti; že totiž i práce nejnižšího druhu může býti povznešena na skutečnou službu Boží.

Číst dál: Věren v mále

Věděl, co to je: děkovat!

Přivedli ho na popraviště, ale tam se stalo rozhodnutí, aby s upálením se posečkalo, až by se vyhojil, tak aby se aspoň rovně na nohy postaviti mohl.

Zda-li asi za to děkoval Bohu? Ba ovšem, neboť po ně­kolika dnech zemřela tehdejší královna anglická, „krvavá“ Marie; a dříve ještě než se zlámaná noha zahojila, nastou­pila nová vláda a všichni pro víru pronásledovaní byli z vězení propuštěni. Takť tedy neděkoval nadarmo za zlá­manou nohu.

Viděl kázání

K jistému misionáři v Číně přišel jednou pohan a pravil: „Neslyšel jsem sice ještě kázání tvého, ale viděl jsem je. Známť člověka, jenž byl postrachem celého okolí svého. V jednání svém s lidmi podobal se divoké šelmě. Však nyní přijal náboženství tvého Ježíše a stal se zcela jiným člově­kem. Jest pokojný a laskavý: své staré zlé obcování složil úplně se sebe, a získal si všeobecnou lásku a vážnost. Učení tvé jest dobré.“

Pyšná pokora

Jistý kazatel vypravuje: „V městě, kdež jsem několik let působil, bydlela žena, kteráž provozovala pokoru zvláštního způsobu. V jejích očích byla pyšnou každá paní neb dívka, kteráž měla klobouk ozdobený kyticí aneb která pestrobarevné šaty nosila, i kdyby to byl býval prostý šat kartonový. V pokoře své šla tak daleko, že z látky na šaty příliš živé barvy ostrým luhem vyprala neb zmírnila a pak teprv si z ní šat upravila neb upraviti dala. Potom arci vypadala až k smíchu pokornou, ale o pokoře jejího srdce se velice pochybovalo. A to tím více, že si na té své pokoře mnoho zakládala a na své „pyšné“ sousedky a přítelkyně žehrala. Nejvíce litovati bylo toho, že ona svou domnělou pokorou několik údů mého sboru nakazila, kteří se pak mnohem více cvičili v posuzování jiných, než v jiných, mnohem potřebnějších dokonalostech.“ Ubohá pyšná pokora!

Zahanben

Madame de Mailly, první milenka Ludvíka XV., krále francouzského, stala se později pobožnou a pokornou ženou. Když se jednou po zahájení služeb Božích ubírala v kostele k svému sedadlu, ustupovali lidé z cesty a tím způsobeno bylo trochu hřmotu. I zvolal jistý muž v nevoli: „To je hřmotu pro takovou …. dámu!“ Madame de Mailly obrátila se k němu a pravila: „Ó, pane, když mne znáte, modlete se za mne!“

Dnes

„Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili,“ řekl Jozue lidu Izraelskému. Nevíme, kolik posluchačů si skutečně tenkráte vyvolilo sloužiti Hospodinu, ale jisto jest, že kdyby Jozue byl řekl: „Vyvolte sobě, komu byste zítra sloužili,“ byli by bezpochyby všichni rádi se uvolili. Ano, zítra dáti Bohu, což Božího jest, chtěl by skoro každý, ale jen ne ještě dnes!

Znamení dobrého kázání

Když Massillon, francouzský kazatel, kázal v Marseilles na první neděli adventní, byl v kostele také král francouzský, Ludvík XIV. Po službách Božích přistoupil král ke kazateli a pravil k němu: „Když slyším kázati jiné, bývám s nimi spokojen, když však poslou-chám vás, nejsem spokojen sám se sebou.“

Z úst nemluvňat

Šestiletý chlapeček zemřel. V hlubokém zármutku stáli otec a matka u vychladlého těla. Tu přišel jakýsi zedník, žádaje, aby se směl na dítko podívat. Nechtěli ho připustit, ale on prosil tak vřele, že povolili. Přistoupiv k malé rakvičce, dal se dělník do pláče a vypravoval, co se mu přihodilo:

Kdysi sestupoval jsem po vysokém žebříku se střechy. Chlapeček stál pod žebříkem. – Nebojíte se tam nahoře?, zeptal se mne. Pak ale dodal sám: Ó, já vím, proč se nebojíte. Vy jste se dnes ráno modlil. Neřekl jsem nic, ale zastyděl jsem se, neboť jsem často zapomínal tak činiti. Ale od té chvíle jsem nikdy více nezapomněl. . . .“

Pusť to

Hošík hrál si s drahocennou vásou. Vstrčil do ní ruku, ale pak jí nemohl vytáhnouti. Zavolal si tatínka na pomoc, ale přese všecko úsilí obou nepodařilo se ruku dostati ven. I mluvilo se již o tom, že se bude muset vása rozbiti. Ještě však pravil otec dítěti, aby co nejvíce natáhl všecky prsty a hodně je dohromady stlačil. „Ó, to já nemohu,“ odpovídal chlapec s pláčem, „musel bych pustiti z ruky haléř!“ Celou tu dobu držel tedy v ruce haléř a pro haléř málem by  se rozbila drahá vása.

Jak mnozí lidé podobají se tomuto bláhovému dítěti! Drží se mamonu nebo jiné tretky tohoto světa a tím vydávají v šanc nesmrtelnou duši, věčnou blaženost.

Další informace