Židé v křesťanské éře

Židé v křesťanské éře – kapitola první

Bojovníci

Židé se v dějinách představili v několika podobách – kromě svého postavení Bohem vyvoleného národa se ukázali také jako milovníci svobody a odvážní bojovníci. Když se židovský národ ocitl pod nadvládou římské říše, vždy se nacházeli povstalci, kteří chtěli okupantské jho ze svých šíjí sejmout.  Židovská válka, jež vypukla r. 66 to jasně dokládá. Když římští prokurátoři dlouhodobě bezostyšně útočili na židovskou hrdost, což vyvrcholilo za prokurátora Gessia Flora, vypuklo velké povstání. V chrámu se přestalo obětovat za císaře. Povstalcům se na počátku podařilo zvítězit nad římskými jednotkami.

Číst dál: Židé v křesťanské éře – kapitola první

Židé v křesťanské éře – kapitola druhá

Vzdělanci

Kromě Tóry (pěti knih Mojžíšových), Proroků a Spisů, které tvoří židovskou Bibli, představuje pro židy další zásadní náboženské dílo Talmud. Je to velice obsáhlý celek, podle místa vzniku se dělí na Talmud Jeruzalémský (Palestinský) a na důležitější Talmud Babylonský. Základem Talmudu je souhrn nábožensko-právního učení, tzv. Mišna, která dostala svou konečnou podobu zhruba ve 2. pol. 2. st. n. l.  Další částí je Gemara – komentář k Mišně.

Číst dál: Židé v křesťanské éře – kapitola druhá

Židé v křesťanské éře – kapitola třetí

Nepohodlní sousedé

Evropské dějiny si lze bez židovské přítomnosti představit jen s velkými obtížemi. Židé mají v Evropě své  místo. Ale často o něj museli těžce bojovat. Evropané, tedy ve  středověku křesťané, židy většinou nemívali příliš v oblibě. Uzavřená gheta, omezení počtu vykonávaných povolání, předsudky, nenávist, pogromy – s tím vším se musel vyvolený národ na evropském kontinentu setkávat. Nejlepším způsobem, jak se židovského elementu zbavit, bylo vypovězení ze země. Tak byli židé roku 1290 vyhnáni z Anglie a roku 1492 ze Španělska. Další možností, která připadala v úvahu pro omezení židovského vlivu, bylo obrácení židů na křesťanskou víru. To se ale ne vždy dařilo, pokřtění židé se často stali křesťany jen navenek a v tajnosti dále dodržovali své zákonné předpisy. Ve Španělsku se takovým novověrcům říkalo pohrdavě „marani“ (což v překladu znamená židům zapovězené nečisté zvíře). Ani protestantský svět se nemůže chlubit přílišnou náklonností ke svým starším bratrům. Samotný velký reformátor Martin Luther několikrát na židy ve svých přednáškách a spisech tvrdě zaútočil.

Číst dál: Židé v křesťanské éře – kapitola třetí

Židé v křesťanské éře – kapitola čtvrtá

Židé ve Slezsku

Židovské osídlení Slezska má dlouhou tradici. Se židovským obyvatelstvem se setkáváme nejpozději v polovině 13. století v Opavě, kde později vznikla významná komunita. Ze 14. století máme informace o tom, že židé sídlili v Krnově či Osoblaze. Jak bývalo obvyklé, jejich zaměstnáním bylo finančnictví a obchodování, což vedlo ke střetům s ekonomickými zájmy měšťanů. Těšín se ve spojitosti s židovskou komunitou objevuje r. 1531.

Číst dál: Židé v křesťanské éře – kapitola čtvrtá

Další informace