Vlastnosti

Poslušnost

Kdo jiný nám může být v charakterových vlastnostech člověka větším vzorem, než Pán Ježíš. On je nám vzorem. Ve všem myšlení i činech. On prokázal také dokonalou poslušnost vůči Svému Otci.

„Do podoby člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt a to smrt na kříži!“ (Filip. 2,8)

Náš Spasitel poslušně splnil Otcem daný úkol a zemřel místo nás!

Číst dál: Poslušnost

POSLUŠNOST aneb o dlouhé pouti za jejím přijetím

„A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného.“ Filipským 2, 12-15

Číst dál: POSLUŠNOST aneb o dlouhé pouti za jejím přijetím

Vděčnost

Zamysleme se nad příběhem z Lukášova evangelia 17. kapitoly, 11.-19. verš. Odehrává se zde zajímavý příběh uzdravení deseti malomocných.

Příběh začíná scénou, kdy se Ježíš, který jde cestou do Jeruzaléma a prochází pomezím Samaří a Galileje, setkává se skupinou deseti malomocných. Ti zůstávají stát opodál tak, jak to bylo nařízeno zákonem, navíc měli dle třetí knihy Mojžíšovy 13. kapitoly 45. - 46. verše volat: “Nečistý, nečistý!“ Oni místo toho volají: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ (13. v.) Ježíš reaguje jinak než v situaci, kdy se setkal s malomocným. (viz Lk 5,12; Mt 8,1-4; Mk 1,40-45).

Číst dál: Vděčnost

Radost v Bibli

Exodus 18:9  Jitro měl radost ze všeho dobrého, co Hospodin Izraeli prokázal, a že jej vysvobodil z moci Egypta.

Ezdráš 6:22  Po sedm dní slavili s radostí slavnost nekvašených chlebů, protože Hospodin jim způsobil radost, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil při díle Božího domu, domu Boha Izraele.

Nehemjáš 8:10  Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou."

Číst dál: Radost v Bibli

Další informace