Svátosti Boží

Svátost je obřad, který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost. Viditelné znamení ustanovené Ježíšem Kristem, skrze které Duch svatý působí v duši nadpřirozené účinky. Dle Lutherova Malého katechizmu je svátost úkon v němž sám Bůh spojil svá slova zaslíbení s viditelným znamením a jehož pomocí nabízí, dává a pečetí odpuštění hříchů. získané Kristem.
Katolická a některé protestantské církve uznávají 7 svátostí (křest, biřmování - křesťan od Boha dostává pečeť daru Ducha Svatého, eucharistie – večeře Páně, svátost smíření/svatá zpověď - křesťan vyznáním vlastních hříchů může dojít smíření s Bohem a církví, svátost nemocných – pomazání nemocných, manželství, kněžství - svěcení)
Reformovaná církev však uznává svátosti pouze dvě, a to křest svatý a večeři Páně.

Křest a jeho význam pro život, část 4.

K čemu zavazuje křest pokřtěného křesťana?

Křest je nesporně závazkem pro každého pokřtěného, ale i pro ty, kteří křest vykonali. Pro obřezané Izraelce platilo: „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

Číst dál: Křest a jeho význam pro život, část 4.

Křest a jeho význam pro život, část 3.

K čemu  zavazuje křest pokřtěného křesťana?

Křest je nesporně závazkem pro každého pokřtěného, ale i pro ty, kteří křest vykonali. Pro obřezané Izraelce platilo: "Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova budeš vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, uvážeš si je jako znamení na ruku a napíšeš je také na veřeje svého domu." (5.Moj. 6,4-9)

Číst dál: Křest a jeho význam pro život, část 3.

Křest a jeho význam pro život, část 2.

Co je obsahem křtu, který Ježíš Kristus nařídil ?

a, Obsahem křtu je včlenění  - vložení člověka do Krista a do jeho díla.

Co vlastně Ježíš pro nás vykonal?  Zemřel za nás a pro nás vstal z mrtvých! Uzavřel na Golgotě novou smlouvu mezi Bohem a člověkem a obsahem této nové smlouvy je milost, odpuštění.  Jsme-li při křtu vloženi do jeho díla, tak jsme vloženi do jeho smrti i do jeho vzkříšení - tedy do této nové smlouvy  milosti.

Číst dál: Křest a jeho význam pro život, část 2.

Křest a jeho význam pro život, část 1.

Když se řekne slovo křest, každému člověku se ihned vybaví křesťanská církev. Slovo křesťan není však odvozeno od slova křest, ale od slova Kristus. Křesťané jsou tedy lidé, kteří s Kristem žijí a následují ho, jsou tedy Kristovci. Křesťanská církev je však skutečně nerozlučně spojena se křtem. Křtem je církev viditelně vymezena. Dá se zjednodušeně říci, že církev tvoří lidé, kteří byli pokřtěni. Církev je viditelným společenstvím a křest je viditelným znakem příslušnosti k tomuto společenství. Ve Skutcích apoštolů zřetelně vidíme, že křest byl od počátku jedním ze základních specifických znaků křesťanské církve.

Číst dál: Křest a jeho význam pro život, část 1.

Další informace